Çevirgel (Döngel) Duası – “niyaz-ı rücu” Çevirgil Duası

Çevirgel duası, en etkili geri getirme dualarından biridir. 5 gün gibi kısa bir sürede tesirini göstermektedir. Çevirgil Duası, çoğunlukla sevilen şahısları geri getirmek üzere okunsa da aslında kaçırılmış bütün fırsatların yeniden elde edilmesi için de okunabilmektedir.

Ayrılan eşlerin ve sevgililerin birleşmesi için okunur.
Bu duayı okumanı şartları:
Önce amele niyet edip abdest alınmalı kıbleye dönüp 2 rekat Allah rızası için namaz kılınmalı ve 10 tövbe, 10 salavatı şerife, 10 kelimeyi tevhid okuyup duaya ondan sonra başlanmalıdır. Dua bittikten sonrada 3 ihlas 1 fatiha okuyup peygamber ve ashabına ve bu duayı terkip edene havale edilmeli

Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdü lillâhi leke ya Allahu filanın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine filanın gönlünü çevirgel bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab sen ol Şan’ı büyük Allah sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Yarab senin izzetin hürmeti için filanın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm filanın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru geturgel. Benim Aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmei için bizi sevindirgil. Bihürmeti tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bir hürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmetiçin. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmetiçin ve duai Kunut ve duai teşehhüd hürmetiçin filanın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah ve bihürmeti Nuh Neciyyullah ve bihürmeti İbrahim Halilullah. Ve bihürmeti Musa Kelîmullah. Ve bihürmeti İsa Ruhullah. Ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah. Ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah ilâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmetiçin filanın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

ilâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmeti için filanın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâmın iki gözü ve yüzü hürmeti için esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için ilâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için. İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, filanın aklını filanın gönlünü ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için ilâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için. İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi bağdadi hürmeti için. İl âhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İl âhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebuleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmetiçin sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfe yekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ilehi türceun. İlâhi yevme layenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, filanın gönlünü bana dost kılıvergil. Ta ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Vebi hürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bi hürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ev sadakatin evnüsükin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.

Çevirgel Duası’nın Orjinal Metni: 

Ya Musavvir, sen Yakub’un ve Yusuf’un ilahısın. Sen, gönüllere merhamet ve sevgi tohumları yerleştirensin. Sen özlemlere son veren ve Yakub’u  Yusuf’una kavuşturansın. Şüphesiz ki bizi de layık olduklarımıza kavuşturacak olan ancak sensin.”

Ya Azim, gücü ve kudreti her şeye yeten yegane güç sensin. Sen varolan her şeyi yaratan ve onlara biçim verensin. Fakat sen yaratılmamış olansın. Sen evvellerin evvelli ve ahirlerin ahirisin. Senin hükmüne ve varlığına payan yoktur. bizi de kudretinin içinde mutlu olanlardan kıl.”

Ya Vedud, gönüllerimizi evirip çeviren sensin. Senin meylettirdiğini sever, senin yüz çevirttiklerinden nefret ederiz. Onun gönlünü bana,  benim gönlümü ona meylettir. Eğer hakkımızda hayırlı olanı ise bizi birbirimize giriftar kıl ve bizi cüda eyleme. Bizi kudretinle kavuşmuşlardan kıl, ya Rabbim.” (Amin)

Çevirgel duasında en önemli husus ya Musavvir, ya Azim ve ya Vedud esmalarıdır. Çevirgel duasının özünü bu üç esma oluşturmaktadır. Kişi gün içinde çevirgel duasının sözlerini hatırlamazsa dahi sık sık bu esmaları tekrar ederse çok hayırlı sonuçlar elde edebilecektir.

Çevirgel duası 5 gün üst üste ve hiçbir gün sekteye uğratılmadan okunmalıdır. İnşallah belirtilen sürede ve adabına göre yapılan duaya karşılık verilecektir. Tarihte sayısız insana saadet kapılarını açan bu dua, içten dua edenlere rahmet vesilesi olmaya devam etmektedir.