Doğal Afetlerden Korunmak için Dualar

Deprem, sel, çığ, hortum, kuraklık, yangın gibi insanlara zarar veren doğa olaylarına doğal afet denir. Kur’an-ı Kerim’de bu tip afetler için musibet tabiri kullanılıyor.

Doğal afetleri önlemek mümkün olmasa da tedbir alarak zararları en aza indirmek mümkün olabilir. Yüce Rabbimiz, bize emir ile hatırlatıyor. ‘Tedbirinizi alınız’ diyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v) de şöyle buyuruyor:

“Tedbir kadar akıllı bir davranış yoktur. Gece olunca yemek ve su kaplarınızın üstüne kapatın. Uyumadan ateşi söndürün, ateşi yanık bırakmayın.”

Ayrıca Peygamber Efendimiz (s.a.v) Bela ve musibetlerden korunmak için sadaka vermemizi tavsiye etmektedir.

Doğal Afet Duası 1

Türkçe Okunuşu : ”Bismillahi ellezi la yedurru maasmihi şey un fi’l-ardı ve la fi’s-semai ve hüve’s-semiu’l-âlim.”    

Türkçe Anlamı: ”Sığınırım o Allah’ın adına ki, yerde ve gökte hiçbir şey O’nun adına sığınana zarar veremez. O (yalvaranın iniltisini) işitici ve (halini) bilicidir.”        

Doğal Afet Duası 2

Türkçe Okunuşu :”Allahümmahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzü bi azametike en uğtale min tahti.”

Türkçe Anlamı :”Allah ım, beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden gelecek kötülüklere karşı koru. Altımdan bir kötülük gelmesinden (yarılıp içine düşmekten) Senin azametine sığınırım.”

Doğal Afet Duası 3

Türkçe Okunuşu :”Hasbiyellahü lâ ilâhe illâ hüve’aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-‘Arşil-‘Azîm.

Türkçe Anlamı : ”Allah bana yeter, O’ndan başka hiç bir ilah yoktur, ancak O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabbi’sidir.”

PEYGAMBER EFENDİMİZ (s.a.v)’in DOĞAL AFETLERE KARŞI OKUMAMIZI TAVSİYE ETTİĞİ DUALAR

Türkçe Okunuşu “Allahümmâğfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimâlî ve min fevkî ve eûzü biazametike en uğtâle tahtî.”

Türkçe Anlamı: Allah’ım! Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelebilecek bütün felaketlerden beni koru.

DOĞAL AFET DUASI HAKKINDA RİVAYETLER

İbni Abbas’ın(r.a) rivayetinde

Bir Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in huzuruna gelip;

“Ya Resulallah başım dertten kurtulmuyor. Afet ve musibetlerden korkuyorum.” Diyerek şikâyette bulunur.

Efendimiz (s.a.v)’in sabahları şu şekilde dua et diye buyurdu;

Okunuşu:”Bismillahi ala nefsi ve ehli ve mali.”

Manası: ”Allah’ın ismiyle, kendimi, ailemi ve malımı Allah’a havale ediyor. O’nun yüce himayesine bırakıyorum.”

Böyle dua edersen, Allah (c.c), seni, aileni ve malını bütün afetlerden, bela ve musibetlerden korur. Emniyet ve selamette olursun.

Ebu’d -Derdâ (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.v)’den rivayet etmiştir;

Türkçe Okunuşu: “Allâhümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente aleyke tevekkeltü ve ente Rabbül-arşil-azîmi lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîmi mâşâallâhü kâne ve mâ lem yeşâü lem yekûn a’lemu ennellâhe alâ külli şey’in kadîrün ve ennellâhe kad ehâte bikülli şey’in ilmen ve ahsa külle şey’in adeden. Allâhümme innî eûzübike min şerri külli nefsin ve min şerri külli dâbbetin ente âhizün binâsiyetihâ inne Rabbi alâ sırâtın müstakim.”

Türkçe Okunuşu: “Allah’ım! Sen, benim Rabbimsin. Sen’den başka ilah yoktur, Sana güvendim, Sen o muazzam arşın sahibisin. Yüce ve kudretli Allah’tan başka sığınacak kimse yoktur. Allahü Teâlâ ne dilerse o olur, her kudret ve kuvvet O’nun elindedir. O her şeyi ve her şeyin sayısını bilir. Allah’ım! Her kötü mahlûktan, hayvandan ve her afetten Sana sığınırım. Her şeyin idaresi yed-i kudretindedir. Allah’ım! Beni Senin doğru ve hak yolundan ayırma.”

Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v) buyurdu ki;

“Bir kimse her gün sabah akşam şu (aşağıdaki) duayı üç defa okursa, ona keza bela gelmez.”( Ebu Davud, Edeb, 5/324;İbni Mâce, Dua, 3869)

Türkçe Okunuşu: “Bismillahi hayril Esmâi. Bismillahillezî lâ yedurru ma’a’smihi şey’ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves Sem’îul Alîm.”

Türkçe Anlamı: “O Allah’ın ismiyle (akşamladım) ki, O’nun ismiyle birlikte ne yerde, ne de gökte hiç birşey zarar veremez. O ki hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”