Esma ül Hüsna ALLAH (cc) Sıfat isimlerinden Bazıları

Esma ül Hüsna ALLAH (cc) Sıfat isimlerinden Bazıları 

 

1-Allah cc : “O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır.   

2- erRahman“: Esirgeyici,bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden(dünyada)
3- erRahim
“: Bağışlayıcı,sevdiklerine ve müminlere merhamet eden(ahirette)
4- el-Melik
“: Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.
5- el-Kuddüs
“: Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.
6- el-Selam
“: Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.
7- el-Mü’min
“: Kullarına emniyet veren.Kendinin ve peygamberlerinin dogrulugunu
ortaya koyan,kullarına yaptıgı vadinde sadık.
8- el-Müheymin
“:  Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden,her şeyi gözetip koruyan.
9- el-Aziz
“: İzzet sahibi,maglup edilmesi imkansız olan,her şeye galip olan.
10- el-Cabbar: 
Azamet ve kudret sahibi,istediğini mutlak yapan,dilediğine muktedir olan.
11- el-Mütekebbir
“: Ululuk sahibi,her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.
12- el-Halik
“: Her şeyin varlığını ve gecireceği halleri takdir eden,yaratan,yoktan vareden
büyüklükte eşi olmayan.
13- el-Bari
: Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.
14- el-Musavvir
: Tasvir eden ,her şeye bir şekil ve hususiyet veren.
15- el-Gaffar: 
Kullarının günahını örten,magfireti çok,günahları bağışlayıcı.
16- el-Kahhar: 
Her şeye,her istedigini yapacak surette,galip ve hakim.
17- el-Vahhab
“: Çok fazla ihsan eden,çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.
18-el-Rezzak : 
Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşilayan.
19- el-Fettah
“: Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran,darlıktan kurtaran.
20- el-Alim
“:Her şeyi en ince noktasına kadar bilen,ilmi ebedi ve ezeli olan.
21- el-Kabıt
” : Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.
22- el-Basit
” : Dilediğine bolluk veren,açan,genişleten.
23- el-Hafıd: 
Yukarıdan aşağıya indiren,alcaltan,dereceleri düşüren. 

24- el-Rafi: Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.
25- el-Muiz
“: İzzet veren,aziz kılan.
26- el-Müzil
“: Zillete düşüren,hor ve hakir eden.
27 el-Semi: 
Her şeyi işiten,kullarının niyazını kabul eden.
28- el-Basir: 
Her şeyi gören.
29- el-Hakem: 
Hikmet sahibi olan,yaptığı her işte hikmeti gözeten,hükmeden.
30- el-Adl
“:  Son derece adaletli olan.
31-el-Latif
“: En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.
32-el-Habir
“: Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.
33-el-Halim
“:Yumuşak davranan,hilmi çok olan.
34-el-Azim: 
Pek azametli olan,yüce.
35-el-Gafur“: Çok bagışlayan,magfireti çok.
36-el-Şekur“: Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşilayan.
37-el-Aliyy
“: Çok yüce.
38-el-Kebir
“: Pek büyük.
39-el-Hafız
“: Yapılan işleri bütün tavsilatıyla hıfzeden,her şeyi afad ve beladan koruyan.
40-el-Mukit
“: Bilen,tayin eden.Her yaradılmışın rızkını veren.
41-el-Hasib
“: Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.
42-el-Celil
“: Azamet sahibi olan,ululuk sahibi olan.
43-el-Kerim
“: Çok ikram edici
44-el-Rakib
“: .Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.
45-el-Mucib
“: .Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.
46-el-Vasi
“: Lütfu bol olan.
47-el-Hakim
“: Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.
48-el-Vedud
“: İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.
49-el-Mecid“: .Şanı,şerefi çok üstün olan.
50-el-Bais“: .Ölüleri dirilten ,kabirlerden çıkaran.
51-el-Şehid“: .Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.
52-el-Hakk
“: Vacib’ul vücut olan,varlıgı hiç degişmeden duran.
53-el Vekil
“: Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.
54-el-Kaviyy
“: Pek kuvvetli.
55-el-Metin
“: Pek güclü.
56-el-Veliyy
” : Seckin kullarının dostu.
57-el-Hamid
“: Ancak kendine hamd edilen,bütün varlığın diliyle övülen.
58-el-Muhsin“: Namütanahi de olsa,bir bir herşeyin sayısını bilen.
59-el-Mubdi
“: Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.
60-el-Muid
“: Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
61-el-Muhyi
“: İhya eden,dirilten,can bağışlayan,saglık veren.
62-el-Mümit
“: Canlı,bir mahlukatın ölümünü yaratan,öldüren.
63-el-Hayy
” : Diri,tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.
64-el-Kayyum
“: Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen,evveli olmayan.
65-el-Vacid
“: .istediğini,istediği vakit bulan.
66-el-Macid
“. .Kadri ve şanı büyük,kerem ve müsemahası bol.
67-el-Vahid
“: Tek.Zatında,sıfatlarında,isimlerinde,efaili nde ortağı ve benzeri olmayan.
68-el-Samed
“: Her şey O na muhtac,fakat O hiç birşeye muhtac degil.
69-el-Kadir
“: istediğini,istediği gibi yaratmaya muktedir olan.
70-el-Mukdedir
“: kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.
71-el-Mukaddim
“: İstediğini öne getiren,öne alan.
72-el-Muahhir“: .İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.
73-el-Evvel
: Her şeyden önce var olan.
74-el-Ahir“: 
Her şey helak olduktan sonra geri kalan.
75-el-Zahir“: Varlığı sayısız delillerle açık olan.
76-el-Batın“: Akılların idrak edemeyecegi yüceliği gizli olan.
77-el-Vali
: Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başina idare eden.
78-el-Müteali“: 
Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.
79-el-Berr“: Kullarına iyilik ve ihsanı,nimetleri bol olan.
80-el-Tevvab“: Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.
81-el-Muntekım“: .Günahkarlara,adaletiyle,müstahak oldukları cezayı veren.
82-el-Afüvv“: .
Affeden,magfiret eden.
83-el-Rauf
: Merhamet edici.pek şefkatli.
84-Malik’ül-Mülk“: 
Mülkün ebedi ezeli sahibi.
85-Zülcelali ve’l-İkram“: 
Hem azamet sahibi,hem fazlu kerem sahibi.
86-el-Muksit“: Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.
87-el-Cami
: İstediğini istedigi zaman istediği yerde toplayan.
88-el-Ganiyy“: Çok zengin,hiç birşeye muhtac olmayan.
89-el-Mugni“: Diledigine zenginlik veren müstagni kılan.
90-el-Mani“: Bazı şeylerin meydana gelmesine müsade etmeyen,engelleyen.

91-el-Darr“: 
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan,hüsrana ugratan.
92-el-Nafi“: 
Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan,faydalandıran.
93-el-Nur“: 
Alemleri nurlandıran,diledigine nur eden,nur olan.
94-el-Hadi“: Hidayete kavuşturan,kulunu hayırla muvaffak kılan.
95-el-Bedi“: 
Örneksiz,misalsiz,acaip ve hayret verici alemler yaratan.
96-el-Baki“: Varlıgının sonu bulunmayan,ebedi olan.
97-el-Varis“: Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.

98-el-Raşit“: Bütün alemleri dosdogru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99-es-Sabur“: Çok sabırlı olan,isyankarlardan acele intikam almayan.