Evrad-ı Bahaiyye – Evlilik, Rızık, Korunma, Şifa, İş Bulma ve Dilek İçin

Evrad-ı Bahaiyye – Evlilik, Rızık, Korunma, Şifa, İş Bulma ve Dilek İçin 

Evrad-ı Bahaiyye – Evlilik, Rızık, Korunma, Şifa, İş Bulma ve Dilek İçin
Evrad-ı Bahaiyye – Evlilik, Rızık, Korunma, Şifa, İş Bulma ve Dilek İçin

Evrad-ı Bahaiyye’yi her gün bir kere okumayı adet edinen kimselerin dünya ve ahiretleri mamur olur. İman selametine nail olur. Başladığı işlerin neticesi mutlaka iyi ve başarılı sonuçlanır. Kötülüklerden korunur. Fena hastalıklara tutulmaz. Fena hastalıklara tutulmuş olanlara bir bardak suya yedi gün birer kere okunup nefes edildikten sonra hastaya içirilirse biiznillah vadesi gelmeyen hasta şifaya kavuşur. Uzun seneler hasta ve mefluc olsalarda. Delilere okunursa Allah’ın izni ile iyi olur Bekar okursa iyi ve hayırlı bir izdivaç yapar. Fakir okursa zengin olur. Mahpus okursa kısa zamanda halas olup selamete çıkar. İşsiz okursa az zamanda bir işe girer. Miftahil Kulub isimli kitapta yapılmış olan tercümesini okur ve manasını kısmen de anlayabilmiş olursanız cidden bu muazzam ve paha biçilmez virdin kıymeti hakkında pek az da olsa bir fikir ve kanaate erişmiş olursunuz.

Bismillahirrahmanirrahiym* 

Allahümme entel melikül hayyül kayyumül mübin* Ellezi la ilahe illa ente rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve va’dike masteta’tü euzü bike min şerri ma sana’tü ebuü leke bi nı’metike aleyye ve ebuü bi zenbi fağfirli zünubi fe innehu la yağfiruz zünube illa ente ya ğaffar*

Sübhanellahi vel hamdü lillahi ve la ilahe illellahü vallahü ekberu ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym*

Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın, ve huve bi kulli şey’in alîm. (Hadid 3)

Yuhyi ve yümitü ve hüve hayyüllezi la yemutü bi yedihil hayr* Ve hüve ala külli şey’in kadir* 
Sübhaneke ya azıymel müazzameh* 
Sübhaneke ya kayyumel mükerram* 
Sübhaneke ya bais*  
Sübhaneke ya varis* 
Sübhaneke ya kadir* 
Sübhaneke ya muktedir* 
Sübhaneke ya alimes sirri vel hafiyyat* 
Sübhaneke ya baıse men fil cedalete vel müsmekat* 
Sübhaneke ya müsta’bede cemiy’ıl halaık* 
Sübhaneke ya mukaddiral vahd ves savafık* 
Sübhaneke ya men la tatraü aleyhil afat* 
Sübhaneke ya mükevvinel ezmineti vel evkat* Ala kadruke ve tealeyte amma yekulüz zalimune ulüvven kebira* 
Sübhaneke ya mu’tikar rikab* 
Sübhaneke ya müsebbibel esbab* 
Sübhaneke ya hayyü ya kayyumüllezi la yemut* 
Sübhaneke ya ilahi ve ilahen nasut* Halaktena Rabbena bi yedike ve faddaltena ala kesirin min halkık* Fe lekel hamdü ven na’ma* Ve leket tavlü vel ala’* Tebarakte Rabbena ve tealeyte* Nestağfiruke ve netubü ileyke* 

Allahümme entel evvelü fe la şey’e kableke* Ve entel ahıru fe la şey’e ba’deke* Ve entez zahiru fe la şey’e yüşbihüke* Ve entel batinü fe la şey’e yerak* e entel vahıdü bi la kesir* Ve entel kadiru bi la vezir* Ve entel müdebbiru bi la müşir*

Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’, ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’, bi yedikel hayr, inneke alâ kulli şey’in kadîr.
Tûlicul leyle fîn nehâri ve tûlicun nehâra fîl leyl, ve tuhricul hayya minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hayy, ve terzuku men teşâu bi gayri hısâb.
 (Ali İmran 26,27)

Sübhaneke ya menıhtecebe fil ula an cemiy’ıl vera* 
Sübhaneke ya men teradda bil vekari vel kibriya’* 
Sübhaneke ya malike cemiy’ıl eşya’* 
Sübhaneke ya men teazzeze bil kudrati vel ula* Ve ya men ya’lemü ma fid davahis seb’ı vel husna* Ve ya men ya’lemü ma yeteleclecü fis suduri vel ahşa’* Ve ya men şerrafel aruda alel müdüni vel kura* 
Sübhaneke ya men ya’lemü ma tahtel cebubi ves sera* 
Sübhaneke ya men teala ve letufe an en yüra tebarakte ve tealeyte la rabbe ğayruke ve la kahira sivak* 

Allahümme entel mün’ımül müfdılül mükıylüş şekur* Ve eşhedü enneke entellahüllezi la ilahe illa ente* Ente rabbi ve rabbü külli şey’in fatırus semavati vel erdı alimül ğaybi veş şehadetil aliyyül kebirul müteal* 

Taha ta sin mim tasin yasin ha mim ayn sin kaf* 

Merecel bahrayni yeltekıyân.
Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân.
 (Rahman 19-20)

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm. (Bakara 255)

Hamim hamim hamim hamim hamim hamim hamim * 

Hummel emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun* 

Hâ mîm.
Tenzîlul kitâbi minallâhil azîzil alîm.
Gâfiriz zenbi ve kâbilit tevbi şedîdil ikâbi zît tavli, lâ ilâhe illâ huve, ileyhil masîr.
 (Mümin 1,2,3)

Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratihi ve yahkümü ma yürıdü bi ızzetıh* Ve la münazia fi ceberutihi ve la şerike lehu fi mülkih*

Sübhanellahi ve bi hamdihi la kuvvete illa billah* Ma şaellahü kane ve ma lem yeşe’lem yekün* A’lemü ennellahe ala külli şey’in kadir* Ve ennellahe kad ehata bi külli şey’in ılma*

Allahümme la taktülna bi ğadabike ve la tühliküna bi mesülatike ve afina kable zalik* 

Sübhanellahil melikil kuddus* 
Sübhanellahi zil mülki vel melekut* 
Sübhaneke zil ızzeti vel azameti vel heybeti vel kudrati vel kibriyae vel celali vel cemali vel kemali vel beka ves sültani vel ceberut* 
Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemutü ebeden bakıyen daimen sübbuhun kuddusün rabbüna ve rabbül melaiketi ver ruh* 

Allahümme allimna min ılmike ve fehhimna anke ve kallidna bi samsami nasrik* 
Allahümmec’alna leke şakiran ve leke zakiran ve leke rahiben ve leke mıtvaan ve leke muhbiten ve ileyke evvahen müniba* 
Allahümme tekabbel tevbetena vağsil havbetena ve seddid mekavilena veslül sehıymete sudurina* Ve ezhibid dahle vez zahle ver rane vel ıhnete min kulubina* 
Allahümme inna neuzü bike min cüdaıl füc’eti ve harkıl me’nuseti ve minel ilhadi vel ğırrati ve minel cemmi vel aneti ve minel ümuril mütammirat* 
Allahümmeksim lena min haşyetike ma tehulü bihi beynena ve beyne measıyk* Ve min taatike ma tüdhılüna ve tübelliğna bihi ila hazıyratil kuds* Ve minel yekıyni ma tühevvinü bihi aleyna müsıybatid dünya vel ahırah* Vahşürna mea hayril eşavid* Ve metı’na bi esmaına ve ebsarina ve kuvvetina ma ahyeytena* Ve mevvitna ala ahyeytena vec’alhül varise minna vec’al se’rana ala men zalemena vensurna ala men adena vağfir hatayana vekşif razayana* Veşfi merdana ve nevir cü’şena* Vakdı evtarana verham nacileyna ve la tec’alil acilete ekbera hemmina ve la mebleğa ılmina ve la tec’al müsıybetena fi dinina ve la tusellıt aleyna bi zünubina men la yerhamüna verzukna ve ente erhamür rahımiyn* 
Allahümme inna nes’elüke rahmeten min ındike tehdi biha ruana ve telümme biha şa’sena ve tecmeu biha şemlena* Ve teşfi biha meridana ve tüzekki biha a’malena ve evkatina ve tülhimüna biha ruşdena* 
Allahümme inna nes’elüke bi samedaniyyetike ve bi vahdaniyyetike ve bi ferdaniyyetike ve bi ızzetikel bahirati ve bi rahmetikel vasiati en tec’ale lena nuran fi mesamiına ve nuran fi a’yünina ve nuran fi ecdasina ve nuran fi kulubina ve nuran fi havassina ve nuran fi nesemina ve nuran min beyni eydina* 
Allahümme zidna ılmen ve nuran ve hılmen ve atina nı’meten zahiraten ve nı’meten batıneh* 

Hasbünellahü li dinina hasbünellahü li dünyana hasbünellahül kerimü lima ehemmena* 
Hasbünellahül halimül kaviyyü li men beğa aleyna* 
Hasbünellahüş şedidü li men kadena bi su’* 
Hasbünellahür rahıymü ındes sam* 
Hasbünellahür raufü ındel mes’eleti fil cedes* 
Hasbünellahül latiyfü ındel mizan* 
Hasbünellahül hakimü indel cenneti ven nar* 
Hasbünellahül kadiru indes sırat* 

Hasbiyallâh, lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm. (Tevbe 129)

Merhaben merhaben bis sabahı ve bil yevmil cedidi ve bil ibbani ve bil fitnetis seıydi ve bis safiri veş şehid* Üktüb lena ma nekulü bismillahil hamidil mecidir rafiy’ıl vedudil mühıytıl fa’ali fi halkıhi lima yürid* Ve hüve akrabü ileyhi min hablil verid* Asbahna billahi mü’minen ve bi likaihi müsaddikan ve bi huccetihi mu’terifen ve li sivellahi fil uluhiyyeti cahıden ve alellahi mütevekkilen nüşhidüllahe ve nüşhidü melaiketehu ve kütübehu ve enbiyaehu ve hamelete ve arşihi bi ennehu hüvallahüllezi la ilahe illa hüve vahdehu la şerike lehu ve neşhedü enne muhammeden abdühu ve rasulühu ve ennel cennete hakkun ven nara hakkun ve ennel havda hakkun ve enneş şefaate hakkun ve enne münkeran ve nekiran hakkun ve va’deke hakkun ve ennes saate atiyetün la raybe fiha ve ennellahe yeb’asü men fil kubur* Ala zalike nahya ve aleyhi nemutü ve aleyhi nüb’asü ğaden ve la nera azaben in şaellahü teala* 
Allahümme innena zalemna enfüsena fağfirlena evzaranel kebaira vel lememi fe innehu la yağfiruhüma illa ente* Vehdina li ahsenil ahlakı fe innehu la yehdi li ahseniha illa ente* Lebbeyke ve sa’deyke vel hayru küllühu bi yedeyke nestağfiruke ve netubü ileyke* Amenna allahümme bima erselte min rasul* Ve amenna allahümme bima enzelte min kitabin fe saddakna* 
Allahümmemle’ evcühena minke hayaen ve kulubena minke hubura* 
Allahümmec’alna lühumen ve zalfen ve la tec’alna daninen ve aminen ve nemimen ve nefacen ve dahısa* 
Allahümme inna neuuzü bike minel hebrameti vel caveti ve minel utüvvi vel hatratihi vel hayluleti vel feyheci ver rat’ı vel atli ver rammai vel fitnetid dehmai vel meıyşetid danka’* 
Allahümmec’al evvele yevmina haza salaha* Ve evsetahü felahan ve ahırahu necaha* 
Allahümmec’al evvelehu rahmeten ve evsetahu zehadeten ve ahırahu tekrimeh* 
Allahümmerzukna minel ıyşi erğadehü ve minel umri es’adehu ve miner rizkı evseah* 
Allahümme’fü anna bi afvike vahlüm aleyna bi fadlik* 

Sübhanekallahümme ve bi hamdike la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsik* Azze caruke ve celle senaüke ve la yühzemü cündüke ve la yuhlefü va’düke ve la ilahe ğayruk* 

Sübhaneke ma abednake hakka ıbadetike ya ma’bud* 
Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’ruf* 
Sübhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur* 
Sübhaneke ma şekernake hakka zikrike ya mezkur* 
Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur* 

Allahümme evzı’na şükra ma en’amte bihi aleyna fe inneke entellahüllezirtefa’te an sıfetil cibilli sıfatü kudratik* Ve la dıdde şehdüke hıyne fetartel me’ruşe ve la nidde haczüke hıyne bera’tel hubat* 
Allahümme inna neuzü bike min cahmetin la tedma’ ve min cenanin la yefza’ ve min kalbin la yahşa’ ve min avadil maun* 
Allahümme fehhimna esrarake ve elbisna melabise envarike ve ağmisna fi ramuzil letaifi ve efıd aleyna min avarifil mearif* Ya nural envari ya letıyfü ya settarü nes’elüke en tüsalliye ve tüsellime ala seyyidina muhammedin nibrasil enbiyai ve neyyiril evliyai ve izbirkanil asfiyai ve yuhıs sekaleyni ve dıyail hafikayn* Ve en terfea vücudena ila felekil ırfan* Ve tüsebbite şühudena fi mekamil ıhsan* Ya allahü ya nuru ya vasiu ya ğafur* Ya menis semaü bi emrihi mebniyyeh* Vel ğabraü bi kudratihi medhıyyeh* Veş şevahiku bi hıkmetihi mersiyyeh* Vel kamerani bi fadlike müdıy’eh* Nes’elüke bi ismikellezi terakraket minhül hunnesü vel ezheran* Ve tecelcelet minhül ananü hırzen manian ve nuran satıan yekadü sena-ıhi yezhebü bil ebsar* Yükallibüllahül leyle ven nehara inne fi zalike le ibraten li ülil ebsar* 

Ta sin mim* 

Ve neuzü billahil azıymi minel mearifi vel ıdameti vel mahzuri vel mümahaleti vel ğımar* Ve min keydil füccari ve min havadisil asrani ve min şerril ecürran* Ya hafiyzu ıhfazna* Ya veliyyü ya vali ya aliyyü ya ali ya men la ilahe illa hüve la ya’lemü ehadün keyfe hüve illa hüve ya allahü ya hayyü ya kayyumü ya hakku ya vahıdü ya ehadü ya samedü ya vehhabü ya fettahu ya muhyi ya mümitü ya kahharu ya selam* 

Selâmun kavlen min rabbin rahîm. (Yasin 58)

Fe se yekfîke humullâh, ve huves semîul alîm. (Bakara 137)

Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanür rahıym* Elmelikül kuddusüs selamül mü’minül müheyminül azizül cebbarul mütekebbirul halikul bariül musavvirul ğaffarul mübdiül müiydül berrul muhsır razzakul kadirul kabidul basitul hafidur rafiul müizzül müzillül mükıytüs sadikul bakır raufün nafiud darrul mühlikül mükaddimül müahhırul afüvvül muğnil müntekımüt tevvabüs semiy’ul alimül besıyr*

Hasbünellahü ve nı’mel vekiyl* Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr* Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr* 

Ya daimen bi la fenan ve ya kaimen bi la zeval* Ve ya müdebbiran bi la vezir* Sehhil leyna ve ala ebeveyna külle asir* 
Allahümme la mania lima a’tayte ve la mu’tıye lima mena’te ve la mübeddile lima hakemte* Ve la yenfeu zel ceddi minkel ceddü* 
Sübhaneke rabbiyel aliyyil azıymil hasibil hakemil adlir rakıybil bazihış şamihıl mücibil ğaniyyir raşidis saburil celilil bediın nuril muksitıl camiıl mu’tıl mani’* 

La ilahe illellahül vekilüş şehid* 
La ilahe illallahül metinül mecid* 
La ilahe illalahül vacidül vali* 
La ilahe illellahül macidil müteali* 

A’dedna li külli hevlin la ilahe illellah* 

Ve li külli rağsin elhamdü lillah* 
Ve li külli rahainiş şükrü lillah* 
Ve li külli u’cubetin sübhanellah* 
Ve li külli leznin hasbiyellah* 
Ve li külli ismin estağfirullah* 
Ve li külli şecvin ma şaellah* 
Ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah* 
Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah* 
Ve li külli musiybetin inna lillahi ve li külliş şecbin istaantü billah* 

Allahümme inna asbahna nüşhidüke ve nüşhidü melaiketike ve hamelete arşike ve enbiyaike ve cemiy’ı halkıke bi enneke entellahüllezi la ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ve enne muhammeden sallellahü aleyhi ve selleme abdüke ve rasulüke ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Ya rahmaned dünya ve ya rahıymel ahırah* Fa’fü anna vağfir lena verhamna ente Mevlana ve ente hayrur rahımiyn* 

Bismillahiş şafi fi hüvellah* 
Bismillahi kafi hüvellah* 
Bismillahil müafi hüvellah* 
Bissmillahillezi la yedurru measmihi şey’ün fil erdı ve la fis semai ve hüves semiy’ul alim* 

Fallahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn* Vallahü min veraihim mühıytun bel hüve kur’anün mecidün fi levhin mahfuz* Hafizu ales salevati ves salatil vüsta ve kumu lillahi kanitin* İn küllü nefsin lemma aleyna hafız* Nı’mel hafizu Allah* Ya hafıyzu ıhfazna sümme enzele aleyküm min ba’dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahil ğayral hakkı zannel cahiliyyeti yekulune hel lena minel emri min şey’in kul innel emra küllehu lillahi yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune leke yekulune lev kane lena minel emri şey’ün ma kutilna hahüna kul lev küntüm fi büyutiküm le berazelleziyne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yumahhısa ma fi kulubiküm vallahü alimün bi zatis sudur* Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zünubena ve kına azaben nar* Essabirine ves sadikıyne vel kanitine vel münfikıyne vel müstağfirine bil eshar* 

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm.
İnned dîne indâllâhil islâm. 
(Ali İmran 18,19)

Fe subhânallâhi hîne tumsûne ve hîne tusbıhûn.
Ve lehul hamdu fîs semâvâti vel ardı ve aşiyyen ve hîne tuzhırûn. 
(Rum 17,18)

Yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve yuhyil arda ba’de mevtihâ, ve kezâlike tuhracûn. (Rum 19)

İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm. (Hud 56)

Ve mâ lenâ ellâ netevekkele alâllâhi ve kad hedânâ subulenâ, ve le nasbirenne alâ mâ âzeytumûnâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mutevekkilûn.(İbrahim 12)

Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn. (Tevbe 51)

Ve mâ min dâbbetin fîl ardı illâ alâllâhi rızkuhâ ve ya’lemu mustekarrahâ ve mustevdeahâ, kullun fî kitâbin mubîn. (Hud 6)

Ve keeyyin min dâbbetin lâ tahmilu rızkahâ allâhu yerzukuhâ ve iyyâkum ve huves semîul alîm. (Ankebut 29)

Mâ yeftehillâhu lin nâsi min rahmetin fe lâ mumsike lehâ, ve mâ yumsik fe lâ mursile lehu min ba’dihî, ve huvel azîzul hakîm. (Fatır 2)

Ve le in seeltehum men halakas semâvâti vel arda le yekûlunnallâhu, kul e fe raeytum mâ ted’ûne min dûnillâhi in erâdeniyallâhu bi durrin hel hunne kâşifâtu durrihi ev erâdenî bi rahmetin hel hunne mumsikâtu rahmetihi, kul hasbiyallâhu, aleyhi yetevekkelul mutevekkılûn. (Zumer 38)

Ve mâ cealehullâhu illâ buşrâ lekum ve li tatmeinne kulûbukum bih, ve men nasru illâ min indillâhil azîzil hakîm. (Ali İmran 126)

Kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf* 

İkfina verhamna hüvellahül kadirul kahiruz zahirul batınül fatırul latıyfül habiru kavlühül mülkü yevme yünfehu fis suri alimül ğaybi veş şehadeti ve hüvel hakimül habir* Ya hannanü ya mennanü ya bediy’as semavati vel erdı ya hayyü ya kayyumü ya zel celali vel ikram* Nes’elüke bi ızametil lahutiyyeti en tenkule tıbaana min tıbaıl beşeriyyeh* Ve en terfea mühecena mea melaiketikel ulviyyeh* Ya muhavvilel havli vel ahvali havil halena ila ahsenil hal* 

Sübhanekellahümme ve bi hamdik* Eşhedü en la ilahe illa ente* Estağfiruke ve etubu ileyke* 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedinis sabikı ilel enami nurühu rahmetün lil alemine zuhuruh* Adede men meda minel beriyyeti ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul adde ve tühıytu bil hadd* Salaten la ğayete leha ve lentiha’* Ve la emede leha ve lenkıda’* Salatekelleti salleyte biha aleyh* Salaten daimeten bi devamik* Ve ala alihi ve sahbihi ve ıtratihi misle zalik* 

Sübhaneke rabbike rabbil ızzeti amma yesıfune ve selamün alel mürselin* Vel hamdü lillahi rabbil alemiyn*

havas ve dualardan alıntıdır…