Gece Uyanınca Hangi Duayı Okumalıyız?

Gece Uyanınca Hangi Duayı Okumalıyız?

Gece Uyanınca Hangi Duayı Okumalıyız?

Allâhü ekber    10 defa, Elhamdüllillâh 10 defa, Sübhânellâhi ve bi hamdih 10 defa, Estağfırullâhel azıym  10 defa, Lâ ilâhe illellâh  10 defa, Allâhümme innî eûzü bike min dıykıd dünyâ ve dıkyı yevmil kıyâmeh 10 defa

Gece uyanınca okunacak dua Manası:

“Allah büyüklerin en büyüğüdür. Hamd, Allah’a mahsustur. Cenabı Ecelli A’lâ’yı noksan sıfatlardan tenzih ve kemal sıfatları ile O’na hamd ederim. Kuddûs olan Kabbimi noksan sıfatlardan tenzih ederim. Yüce olan Allah leala’dan mağfiret isterim. Allah’ım! Dünyanın ve kıyametin darlığından Zât-ı Ecelli A’lâ’na sığınırım.”

Peygamber (s.a.v.) Efendimiz geceleri uyandığı v.ı kit bu teşbihleri onar defa okurlar, ondan sonra namaza başlarlardı.221

Lâ ilahe illâ ente sübhânek* Allâhümme estağ- fîruke li zenbî ve es’elüke rahmetek* Allâhümme zidnî ilmen ve lâ tüziğ kalbî ba’de iz hedeytenî ve heb lî min le- dünke rahmeten inneke entel vehhâb*

Gece uyanınca okunacak dualar nelerdir ?

Manası:

“İbadete layık ancak sen varsın. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ey Allah’ım! Günahım için senden mağfiret talep ederim ve senin rahmetini isterim. Ey Allah’ım! İlmimi arttır. Bana doğru yolu gösterdikten sonra kalbimi dalâlete kaydırma. Taraf-ı İlâhînden bana rahmet ver. Çünkü sen çok cömertsin.”

“Peygamber (s.a.v.) Efendimiz geceleri uyandıkları vakit (bu duayı) okurlardı.” Sünen-i Ebî

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Vel lı.ımdü ¡¡İlâhi ve sübhânellâhi ve lâ ilâhe illellâhü vallâhü i’ltberu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh* Allâhümmağ- flr lî*

Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:

“Kim geceleyin uyanınca (bu zikri) okur, sonra duada bulunursa duası kabul olunur; eğer abdest alır da namaz kılarsa onun namazı kabul olunur.”

“Allah Teala, geceleyin bir müslüman kulunun nefsini iade ederek uyandırdığı vakit o kul da Cenabı Ecelli A’ la’ya teşbih eder, istiğfar eder ve duada bulunursa yaptığı ibadetler kabul olunur.”