Uyuyamayanlar ve Ruhu Daralanlar için Etkili Dua

Uyuyamayanlar ve Ruhu Daralanlar için Etkili Dua

Allâhümme ğâratin nücûmü ve hedeetil uyûnü ve ente hayyün kayyûmün lâ te’huzüke sinetün ve lâ nevmün yâ hayyü yâ kayyümü ehdi’ leylî ve enim aynî*

Ruhu daralıp uyuyamayanlar için dua Manası: “Allah’ım! Yıldızlar doğdu, gözler uyudu, halbuki sen Hayy ve Kayyûm’sun. Zât-ı Ecelli A’lâ’nı uyuklama ve uyku tutmaz. Ey ezelî ve ebedî olan Allah’ım! Gecemi sakin geçir, gözlerimi uyut.”

Ruhu daralıp uyuyamayanlar için dua

Zeyd b. Sabit (r.a.) anlatıyor:

Sabah namazlarından sonra rabıta yapmak için:

10 Lâ ilahe illellâh (sonuncusunda “Muhammedün Rasûlüllâh”)

10 İhlas Suresi,

1 Felak Suresi,

1I Nâs Suresi,

1 Ayet’el-Kürsî,

1 Şehidellâhü ennehû lâ ilâhe illâ hû…sonuna kadar.

1I Kulillâhümme mâlikel mülk….sonuna kadar.

Allâhümme rabbes semâvâtis seb’ı ve mâ ezallet ve rabbel eradıyne ve mâ ekallet ve rabbeş şeyâtıyne vo mâ edallet kün lî câran min şerri halkıke kiiliihim cemiy’- an en yefruta aleyye ehadün minhüm ve en yebğâ aleyya azze câruke ve celle senâüke ve lâ iiâhe ğayruke ve lâ ilâ- he illâ ente*

“Halid b. Velid (r.a.):

“Yâ Resulellah! Sabaha kadar sıkıntıdan uyuyamı-yorum.” dedi.

Bunun üzerine Rasulü Ekrem (s.a.v.) ona:

“Yatağına geldiğin vakit (bu duayı) oku.” buyurdu.