Hasta Olanlar için Okunacak Dua

Hasta Olanlar için Okunacak Dua

Allâhümme rabben nâsi ezhibil be’seşfi enteş şâfî lâ şifâe illâ şifâüke şifâen lâ yüğâdiru sekamen*

Manası: “Ey insanların Rabbi! Şiddeti gider, şifa ver. Sen şifa vericisin. Senin şifandan başka şifa yoktur, ancak senin şifan vardır. O şifa asla hastalık bırakmaz.

“Rasulü Ekrem Efendimiz (s.a.v.) bir hastayı ziya¬rete geldikleri vakit (bu duayı) okurlardı.”

Eûzü bi ızzetillâhi ve kudratihî min şerri mâ eci- dü ve ühâziru*

Manası: “Bedenimde hissettiğim ve korktuğum hastalığın şerrinden Cenabı Ecelli A’lâ’nın izzet ve kudretine sığınıyorum.”

Ebu Davud, Muaz (r.a.)’dan rivayet etmiştir.

Müslim, Ebu Said el-Hudrî (r.a.)’dan rivayet etmiştir.

“Osman b. Ebil As (r.a.), Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e bedeninde bulunan ağrıdan şikayet etti.

Allah Rasulü (s.a.v.) ona:

“Elini ağrıyan yere koy, üç defa “Bismillâh” de, sonra (bu duayı) yedi defa oku.” buyurdu.

Es’elüllâhel azıyme rabbel arşil azıymi en yeşfıyek*

Manası: “Büyüklerin büyüğü Allah’tan, büyük Ar¬şın Rabbinden sana şifa ve afiyet vermesini isterim.”

Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Her kim eceli gelmeyen bir hastanın yanında bulunur da (bu duayı) yedi defa okursa Allah Teala o hastayı içinde bulunduğu hastalıktan kurtararak şifa verir.”

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innı küntü minez zâlimin*

Manası: “Senden başka hiçbir ilah yoktur. Zat-ı E- celli A’lâ’na arzı teşbih ederim, ben doğrusu zalimlerden oldum.”

Rasulüllah (s.a.v.) buyuruyor:

“Hasta olan kimse kırk defa bu teşbihi okur ve ö lürse şehit olarak ölür. Eğer o hastalıktan şifa bulur, kurtulursa günahları affedilir.”Müslim rivayet etmiştir.