Farz Namazlarını Kıldıktan Sonra Okunacak Dualar

Farz Namazlarını Kıldıktan Sonra Okunacak Dualar

“Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e: “Hangi dua daha kabule şayandır?” diye soruldu: “Gecenin yarısından sonra ve farz namazların akabinde yapılan dualardır.” buyurdu.

Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kay- yûme ve etûbü ileyh*

Manası: “Zat-ı Ecelli ve A’lâ’sından başka ilah olmayan, Hayy ve Kayyûm olan Allah’tan mağfiret talep eder ve O’na tevbe ederim.”

Rasulü Ekrem Efendimiz farz namazlardan sonra selam verince üç defa istiğfar ederdi.

“Kim bu istiğfarı farz namazlardan selam verdikten sonra okursa harpten kaçmış olsa bile affolunur.” Peygamber Efendimiz (s.a.v.) istiğfardan sonra:

Allâhümme entes selâmü ve minkes selâmü te-bârakte yâ zel celâli vel ikrâm* derlerdi.

Lâ ilâhe illellâhii vahdehû lâ şerike leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Al- l.ihümme lâ mânia limâ a’tayte ve lâ mu’tıye limâ me- ııa’te ve lâ yenfeu zel ceddi minkel ceddü*

Manası: “Bir Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun şeriki de yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur ve O her şeye kâdirdir. Ey Allah’ım! Senin verdiğine mâni olabilecek, senin vermediğini verebilecek yoktur. Senin yardımın olmazsa servet sahibinin serveti o- na fayda vermez.”

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), farz namazlardan sonra selam verince (bu zikri) okurlardı.”

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerike leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Lâ  havle ve lâ kuvvete illâ billâh* Lâ ilâhe illellâhü ve lâ na’- büdü illâ iyyâh* Lehün nı’metü vel fadlü ve lehüs senâül hasen* Lâ ilâhe illellâhü muhlisıyne lehüd dîne ve lev kerihel kâfirûn*

Manası: “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, şerîki de yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur ve O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak Allah’ındır. Allah’tan başka ilah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Nimet, fazi u kerem ve en güzel medh ü senâ O’na aittir. Kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Kafirler hoşlan- masalar da din O’nundur.

“Peygamber Efendimiz (s.a.v.), her namazdan sonra selam verince (bu zikri) okurlardı.” 

O Muhacirlerin fakirleri Rasulü Ekrem (s.a.v.)’e gelerek dediler ki: “Servet sahibi zenginler yüksek derece ve ebedî nimetleri kazanıp gittiler.”