Her Derde Deva Mucizevi Salavatlar

Her Derde Deva Mucizevi Salavatlar  

Her Derde Deva Mucizevi Salavatlar
Her Derde Deva Mucizevi Salavatlar

Salavat-ı Suğra 

Gavs-ı Azam Seyyid Şeyh Abdül Kadir Geylani (k.s.) Hz.leri bu salavatı Bağdat’ta yazmıştır. Faziletleri bakımından Dünya çapında ün yapmış, çok kutsal, çok önem, çok etkili mucizevi bir salavattır. Bu salavatta çok özel büyük bir nimet vardır ki, kıymetini iyi bilin. 1001 çeşit faydası var. Hayatınıza %100 başarı getirecek. Kendinizi güvende ve huzurlu hissedeceksiniz. Şanssızlık diye bir şey olmayacak. Değişime hazır olun. Aşağıdaki salavatı 3, 7, 9 gibi tek sayı olarak okuyunuz. Her okumada ellerinize üfleyiniz. Okuma bittikten sonra ellerinizi tüm vücudunuza sürünüz. 

Salavat-ı Suğra’ nın Okunuşu: 

Allahümme salli alâ seyyidina muhammedinis sabikı lil halkı nuruhu, ve rahmetunlil âlemîne zuhûruhu, adede men medâ min halkıke ve men bekıye ve men seıde minhüm ve men şekıye salaten testağrikul eddu ve tuhîtu bil haddi salaten lâ ğayete lehâ ve lâ müntehâ velenkıdae salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim teslîmen kesîran misle zâlike.” 

Manası: “Allah’ım! Nuru, yaratılanlardan önce meydana gelen, ortaya çıkışı alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e bundan önce gelip geçen ve halen var olan mahlukat adedince ve bu mahlukat içinde said ve şaki olanlar sayısınca, hatta öyle ki, had ve hesaba sığmayacak, sonu gelmeyecek ve tükenmeyecek derecede ve Senin yüce varlığının devamı süresince salat ve selam eyle. O’nun aline ve ashabına da aynen bu mertebede salat ve selam eyle.” 

 

Çözülmez Düğümü Çözen Salavat: 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin tehullü biha ukdeti ve tüferricü biha kürbeti ve takdıy biha haceti ve ala alihi ve sahbihi ve sellim* (Kimki bu salavatı 51 kere gece yatmadan yada uykudan uyanınca okursa olmazı olur hale getirir çözülmez düğümü çözer)

 

Salat-ı Tefriciye: 

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ muhammedinillezî tenhâllü bihil ukâdü ve tenfericü bihil kûrâbü ve tukdâ bihil havâiû ve tünâlü bihir reğâibû ve hüsnül havâtimi ve yüstesgal ğamâmü bi vechihil kerîmi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli mâ’lûmin lek. 

Salat-ı Tefriciye okuyacak kişi önce 5, 10 veya 25 kereEstagfirullah el-Azim ve etübü ileyhdiye tövbe istigfar eder. Sonra ” Euzu-Besmele” ile İnnallahe ve melaiketehü yüsallune alennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallü aleyhi ve sellimu teslimaayetini okur. Sonra kalbi ve dili ile istenilen şey için niyet eder ve Salat-ı Tecrifiye‘yi okumaya başlar. Eger kendisi bilmiyor ve okumaya gücü yetmiyorsa başka birine vekaleten de okutabilir. Tunuslu Şeyh Muhammed diyorki :  

” Bu Salat-ı Tecrifiye’yi hegun 21 defa okuyan kimsenin bahtı acılır , ticaretinde, rızkında Cenabı Hak bereket halk eder. Bu sekilde 21 defa Tefriciye okuyan bir kimse , cuma gecesi abdestli olarak yatağına girer ve 33 defa ” La havle vela kuvvete illa billahi’l-Aliyyi’l-Azim” okursa rüyasında peygamber efendimizi görebilir. 

Bu salavat-ı şerifeyi 4444 defa okuduktan sonra muhtaclara az da olsa bir sadaka vermelidir. Cenab-ı Hakk, kendisine dua ve niyazda bulunan kimseleri asla karsılıksız bırakmaz. Bu kadar emek cekip bu duayı okuyan kimseyi de mahrum etmeyecek, istedigini verecektir insallah..

1. Formül: 4444 Defa Okumak İmamı Kurtubi (rhm) demistir ki: ” Çok onemli bir işin veya hayırlı bir istegin gerceklesmesinde yada büyük bir belanın kalkmasında Salat-ı Tefriciye’nin 4444 kere okunmasının etkisi büyüktür. Allah’u Teala, o kulunun niyet ve duasını kabul eder, hayırlı muradını ihsan eder.

2. Formül: Her Gün 11 Kere Okumak Her gün 11 kere Salat-ı Tefriciye okumakla ilgili olarak İmam Dinnuri: Herhangi bir kimsenin günde bes vakit namazdan hemen sonra 11 kere Salat-ı Tefriciye okumayı kendine adet edinirse gecim darligi cekmez, Cenab-ı Hakk’ın yüksek mertebe ve derecelerine erisir; demistir..

3. Formul: Her gun 21 Kere Okumak Büyük Alim Muhammed Tunusi: Herhangi bir kimse Salat-ı Tefriciye’yi 21 kere okumaya devam ederse , sanki rızkı gokten iner, yerden biter gibi kolay ve rahat elde eder. buyurmuslardır (esma 99, s245)

4. Formül: Her Gün 41 Kere Okumak Yine İmam Kurtubi (rhm) hazretleri: ”her gun 41 kere salavat-ı serife okunursa Allah-u Teala hazretleri o kimsenin kalbinden gam ve üzüntüyü giderir. Ve baglı işini fetheder. Ayrıca o kimseden zararlı seyleri kaldırır ve dunya işleriyle gecimini kolaylastırır.

5. Formul: Her Gün 100 Kere Okumak Hazinetü’l-Esrar’dadenilmektedir ki : Bir kimse gunde 100 kere Salat-ı Tefriciye’yi okumaya devam etse butun hayırlı istek ve arzularına kavusur.

6. Formul: Her Gun 1000 Kere Okumak Yine Hazinetü’l-Esrar’da: Bir kimse gunde 1000 kere Salat-ı Tefriciye okursa, artık akla hayale gelmeyen ve gozle gorulmeyen manevi haller kendisine bildirilir , denilmektedir. Hastalıktan; üzüntü gam ve kederden; stres ve sıkıntıdan; iş ve hizmetlerinde haksızlıga ugramaktan; zalimin zulmunden ve haksız yere hapse girmekten kurtulmak isteyen kimse , Peygamberimiz (s.a.v)’in üzerine cokca salavat-ı şerife getirirse , o salavat-ı şerifenin bereketiyle sayılan ve sayılmayan benzeri felaketlerden kurtulur, istedigini elde eder Allah’ın izniyle.

Salat-ı Tefriciye okumadan once niyet edilmelidir. Mesela : ”Ey Allah’ım.! Okuyacagim salavat-ı şerife hürmetine şu hayırlı dilegimi ver.” ” Ey Allaj’ım.’ Şu hastalıktan beni kurtar.” gibi.. daha pek cok konu için niyet edilip okunabilir. Niyetten sonra 100 kere istigfar etmeli ve sonrada ” Euzu-Besmele” cekerek Ahzap suresinin 56. ayeti bir defa okunmalıdır. 

Daha sonrada Salat-ı Tefriciye okunmaya baslanmalıdır. Okumada gece veya gunduz farkı yoktur. Onemli olan 4444 sayısını tamamlamaktır. Ancak sayının eksik yada fazla olmamasi icin dikkat etmeniz gerekir. Aksi halde istenilen sey yerine gelmez.

 

İbrâhimiyye salavâtı: 

Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli Ibrâhîm ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’I- âlemîn inneke hamîdün mecîd).

“Allah’ım! Hz. İbrâhim ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi Muhammed’e ve Ehl-i beytine de rahmet eyle. İbrâhim ve Ehl-i bey-tini mübarek kıldığın gibi Hz. Muhammed’e ve Ehl-i beytini de mübarek kıl. Şüphesiz sen hamde lâyıksın ve yücesin”.

İmam Mâlik, Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî ve Nesâî gibi hadis âlimlerinin eserlerine aldıkları ve “İbrâhimiyye” adıyla bilinen bu salavât-ı şerîfe en önemli salavâtlardan biridir ve çokça okunmalıdır. İmam Nevevî ve diğer bazı âlimler, İbrâhimiyye salâvâtınm en üstün salavât şekli olduğunu belirtmişlerdir.

Buhârî, el-Edebü’l- müfred’inde (hadis nr. 641), bu salavâtla ilgili olarak Hz. Peygam- ber’den nakledilen şöyle bir rivayete yer vermektedir: “Kim bu salâtı okursa, ona kıyamet günü şehadet ve şefaat ederim”. Bunu bin kere okumanın, Efendimizi görmeye vesile olacağı da söylenmiştir

İmam Nevevî, bu salâtın, Buhârî ve Müslim’in sahihlerinde yer aldığı için diğerlerinden daha üstün olduğunu belirtmiştir. Hz. Peygamber’e en üstün bir lafızla (ifadeyle) salâtü selâm okuyacağına yemin eden bir insanın bunu okuması halinde yemininin yerine geleceği de söylenmiştir.

Allâhümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike’n-nebiyyil- ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm ve bârik alâ Muhammedin en- nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âli Muhammed ve ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîme fi’l-âlemîn inneke hamîdün mecîd). 

“Allâh’ım! Senin kulun, resûlün ve ümmî nebin Muhammed’e, Ehl-i beytine, hanımlarına, İbrâhîm ve Ehl-i beytine rahmet eylediğin gibi rahmet eyle. Âlemlerde İbrâhîm ve Ehl-i beytini mübarek kıldığın gibi Muhammed’i, muhterem hanımlarını ve zürriyetini de mübarek kıl”.,

Bu sîğa, Rasulullah’e yapılacak salât sîğalarının en mükemmelidir.Bu nedenle:Bir kişi “Rasulullah’e en faziletli salâtı yapacağım.” diye yemin etse,yemininde yalancı olmamasının yolu bu salâtı okumasıdır.Çünkü Rasulullah’ in ashâbına öğrettiği sîğaadan daha üstün bir lafız olamaz. İbni Hacer-i Heytemî’nin nakline göre farz namazda olsa “Seyyidinâ” lafzının ziyade edilmesi edebe daha uygundur. 

Buhârî’nin,bir eserinde rivayet ettiği bir hadîs-i şerifte bu salâtı okuyana Rasulullah’in şahit ve şefaatçi olacağı zikredilmiştir Bu salâtı 1000 kere okuyanın Allâh-u Te’âlâ’yı rüyasında göreceği bazı meşayıhtan nakledilmiştir. Bazı veliler de 1000 kere okumanın,Rasulullah’i görmeyi mûcip olacağını zikretmişlerdir.