Her Muradın Kabulü için Dualar

Her muradın halli için ; sabah ve akşamları yedişer defa :

Hasbiyellahü la ilaha illallahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.

Günde yüz defa okuyanların rızkı genişler, işleri kolaylaşır :

La ilaha illallahül melikül hakkul mübin

( En sonunda : La ilaha illallahül melikül hakkul mübin . Muhammedür rasülüllahi sadigul vahdil emin ) denir.

Günde 100 defa okuyanlar şeytan ve insanların şerrinden , fakirlikten zalimden ve düşmandan, yer gök afetlerinden ve her türlü gam ve kederden bi iznillah azad olur

Hasbiyellahü ve nığmel vekil.

( En sonunda : Hasbiyellahü ve nığmel vekil. Niğmel Mevla ve niğmel nasır, ) denir.

Hergün sabah namazından sonra şu duayı 100 kere oku :

Ya Kafi , ya Ğaniyyü , ya Muğni , ya Fettah , ya Razzak.

Dünya ve ahiretteki mülkünü çoğaltmak istiyorsan şu duayı okumaya devam et:

Hasbünellahü se yü’tiynellahü min fadlihi ve rasülühü inne ilallahi rağıbün.

Her işinde selamet içinde olmak istersen ‘’ gul euzü birabbinnes ‘’ suresini okumaya devam et.

Borcunu rahat ödeyebilmek için yapılacak dua

Allahümme inni euzü bike minel hemmi vel hazeni ve euzü bike minel aczi vel keseli ve euzü bike minel cübni vel buhli ve euzü bike min ğalebetid deyni ve kahrir rical.

Sıkıntıyı, öfkeyi ve sabırsızlığı gidermek için şu ayeti kerime çokça okunmalıdır:

Velehü mesekene filleyli venneherı ve hüvessemiul alim.

Sabah ve Akşam namazlarından Sonra Dünyan için 3 defa:

Sübhanellahi ve bi hamdihi sübhanellahil azıymi ve bi hamdihi le havle vele guvvete ille billeh.