Her Niyet için Okunması Gereken Ya Vedud Esması

Her Niyet için Okunması Gereken Ya Vedud Esması

Ya Vedud esmasını her niyet için nasıl okuyacağımıza gelelim:

Niyetinizi yaparken mümkünse diz üstü çökmeli ve hiçbir insanın bizi rahatsız etmeyeceği sakin ve dingin bir ortam ayarlamalıyız. Böyle dingin bir ortamda ellerimizi semaya (gökyüzüne) çevirip niyetimizi getirmeli ve niyeti takiben tam 41 kez Ya Vedud okumalıyız.

Bu kıymetli esmayı 41 kez okuyarak içimizdeki bütün samimiyet ile bu esmanın bereketine ve faziletine sığınarak 1 kez Fatiha, 3 kez de İhlas okumalıyız.

1 kez Fatiha, 3 kez de İhlas Suresi okuyup bitirince de şu özel duaya başvuracak, bu duayı içtenlikle okuyacağız:

“Allah’ım, sen bize, yalnızca senden yardım isteriz ve sadece sana ibadet ederiz, dememizi buyuran ve seni her türlü derdimiz ve sıkıntımız için yegâne merci olarak görmemizi isteyen mutlak güç ve kudretin sahibisin. Allah’ım, sen bize kendini Samed olarak tanıtan ve bu isminle bizim her halükarda sana muhtaç olduğumuzu bildiren sonsuz kuvvet sahibisin. Buyurduğun bütün güzelliklerin hatırı için sana yönelen bu elleri boş çevirme ve Ya Vedud ile yaptığım duaya cevap ver. Âmin.”

Fatiha Suresi ve İhlas Suresi’nin okunuşunun ve yukarıdaki özel duanın yapılışının ardından, yine 41 defa Ya Vedud okuyacağız.

Bu esmanın 41 kez okunmasını müteakip, aşağıdaki 5 özel duanın hem Arapçasını hem de Türkçesini okuyarak duamızı noktalamış olacağız. Aşağıda bu özel duaların Arapça asılları ve Türkçe meallerini bulabilirsin.

Her duayı 1 kez Arapça ve 1 kez de Türkçe okuyarak duayı tamamlayabiliriz.

Ya Vedud Esması ve 5 Adet Özel Dua

Allâhü, Allâhü Rabbî, lâ üşrikü bihî şey’en.

(Allah’ım, sana hiçbir varlığı ortak koşma haksızlığı ve hadsizliği içine giremem, çünkü sen bizim tek varlık sebebimiz olan Aziz Rabb’imizsin. Sen, bütün ortaklardan münezzeh olan Yüce Yaratıcı’mızsın. Dualarımızı kabul ederek gönüllerimize neşe ve inşirah bahşet Allah’ım.)

Ğufrânek! Elhamdü lillâhillezî ezhebe annil’ezâ âfânî.

(Allah’ım, bize merhametinle ve gufranınla muamele eden Yüce Zatının birliği için, bizden bütün günah kirlerini arındır ve bizi eziyet ve cefaların cenderesinden kurtar. Allah’ım, sana ezelden ebede kadar hamd u sena ederiz ki, sen bizi varlık sahasına taşımakla en büyük ihsanda bulundun. Bu ihsanını dualarımızı kabul ederek iki katına çıkar Allah’ım.)

Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerikeleh, lehül’mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.

(Allah’ım, senden başka hiçbir ilâh ve yaratıcı olmadığı gibi senin yüce icraatında da hiçbir ortağın olamaz; zaten sen mülkün ve şükrün hakiki sahibi ve her şeyin hakimi olan Kadir’sin. Ne olur Ya Vedud esmasını vesile kılarak yaptığım bu duamı da cevapsız bırakma. Âmin.)

Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül’arşıl’azîm.

(Allah’ım, senin varlığın, aklı başında olan bir insana başka hiçbir varlığa minnet ve tenezzül etmeyi gerektirmez. Çünkü sen, bize yetersin ve sana tevekkül eden, her zorluğun üstesinden gelmeye güç yetirir. Sen azim olan Arş-ı Ala’nın da sahibisin. Arş-ı Ala’nın hatırı için Ya Vedud duamı cevapsız bırakma. Âmin.)

Bismillâhi alâ nefsî ve ehlî ve malî.

(Allah’ım, nefsimiz ve yakınlarımız, ehlimiz ve malımız, varlığımız ve yokluğumuz tamamen senin elinde ve her yönüyle senin iradene tabidir. Sen bizi, her yönümüzle bilen Alim’sin. Her halimize nazar eden ve bizi muhafaza buyuran iradenin hatırı için duamın kabulüne merhametle yaklaş. Âmin.)