Her Türlü Dilek Murat Hacet için Kuduriye Duası ( Çok Etkilidir )

KUDURİYE DUASININ ETKİLERİ

Cuma günü sela vakti, gusul abdesti alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye doğru oturup, 2 veye 4 kez sevdiği kimsenin niyetine okursa,canı gönülden kendine aşık eder

Karı koca arasında muhabbet için perşembe gecesi tatlı bir şey üzerine 10 kere okunur , karı koca yerlerse birbirlerini aşırı sever ve muhabbet olur,

Kadınlar kullandıkları sürmenin üzerine okur, gözlerine o sürmeden çekerse, onu gören herkes aşık olur

Uzakta bulunan insanı, acele yanına getirmek isteyen, akarsu (dere) kenarına giderek, 41 kere okuyup,Yarabbi bu suyun aktığı gibi filanın kalbi ve gönlü bana böyle aksın der ise, hakkında dua okunan kişi mutlaka niyet ve kast edilen yere gelir,

Issız bir mahalde mum üzerine okuyup yakarsa, sevdiği kimse onun için mumun ateşi gibi onun için yanar tutuşur, onun yanına gelir,
(niyet ederek okunacak)

Yedi adet yaprak üzerine tenha ıssız bir yerde okuyarak, ateşe atarak yakılırsa , sevilmesi istenen kişi, aşkından deli divane olur.

Bir erkeğin yada bir Kadının kısmeti bağlıysa bu dua yazılarak üzerinde taşımalı, tez vakitte kısmeti açılır,hayırlı talipleri çıkar, (arapçası yazılıcak)

Parasının bereketli olması için , yazdırıp üzerinde taşınmalı

Cümle alem düşman olsa, üzerinde taşıyana karşı ağzı dili bağlanır,

KUDURİYE DUASI

(Her türlü hacet, dilek ve murat için )

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni’mer rabbü rabbi ve ni’mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es’elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel’hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,

ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad

Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a’daina vemsehühüm kulübün

Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil’hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

Selam ve Dua ile…