Hz. Ebu Derda Belalardan Korunma Duası

Hz. Ebu Derda Belalardan Korunma Duası

Anlatılır ki, vaktiyle Medine’de büyük bir yangın çıkar. Ebû Derdâ(r.a) da, o esnada tarlada çalışmaktadır. Bir grup insan yanına yaklaşarak:

”Medine’de sizin mahallede yangın çıktı. Senin evin de yanmak üzere. Malın mülkün heba olmadan yetiş!”dediler. O ise çalışmasına devam ederek dedi ki: ”İnşâallah hiçbir şey olmaz.” Onun gayet emin bu tavrı karşısında, orada bulunanlar hayli şaşırıp sebebini sordular. Ebû Derdâ Hazretleri; Allah Rasûlü bana bir dua edip dedi ki: ”Kim bu duayı okursa malı mülkü Allah’ın hıfzı emanı altında olur.” Ben de bu duayı okudum, diye cevap verdi. İşlerini bitirdikten sonra yanındakilerle beraber Medine’ye döndüler. Gördüler ki, o mahalledeki bütün evler yandığı halde Ebû Derdâ’nın evine hiçbir şey olmamış. İşte bu duayı okuyanın malı mülkü, gece gündüz Allah’ın inayetiyle hıfzu eman altında olur:

“Allâhümme ente Rabbî! Lâ ilâhe illâ ente. Aleyke tevekkeltü ve ente Rabb’ül-arşi’l-kerîm. (AZİM )Mâşâa’I-lâhu kâne ve mâ lem yekün; ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ bi’l-lâhi’l-aliyyi’l-azîm. A’lemü enne’l-lâhe alâ külli şey’in kadîr; ve enne’lâhe kad ehâta bikülli şey’in ilmâ! Allâhümme innî eûzu bike min şerr-i nefsî ve min şerr-i külli dâbbetin. Ente âhirin binâsıyetihâ. İnne Rabbî alâ sırâtın-müstakîm!

Anlamı: Ey Allah’ım!Sen benim Rabb’imsin! Senden başka ilah yoktur. Ben sadece sana dayanıp güvendim. Sen yüce arşın sahibisin! Allah neyi dilerse o olur; dilemedikleri ise olmaz. Günahlardan dönüp ibadetlere yöneliş ancak yüce ve büyük olan Allah’ın kuvvet ve kudretiyledir. Ben biliyorum ki Allah’ın herşeye gücü yeter ve O’nun ilmi herşeyi kapsamaktadır. Ey Allah’ım! Ben nefsimin şerrinden sana sığınıyorum. Ayrıca perçemleri senin elinde olan diğer bütün canlılardan da sana sığınıyorum. Şüphe yoktur ki benim Rabb’im dosdoğru bir yol üzerindedir”


(Beyhaki, el-Esma ve’s-Sıfat, hadis no: 344).