istihare Namazı ve Duası

istihare Namazı ve Duası

Hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına dâir ma‘nevî bir işârete nâil olmak isteyen kimse; yatacağı zaman, iki rek‘at namaz kılar,

ilk rek‘atinde Kâfirûn sûresini, ikinci rek‘atında da İhlâs sûresini okur, nihâyetinde de istihâre duâsını okur, sonra da abdestli olarak kıbleye yönelerek yatar. Rüyâda beyaz veyâ yeşil görülmesi, hayra; siyah veyâ kırmızı görülmesi de şerre delâlet eder. Bu vechile, istihâre namazının yedi gece yapılması ve kalbe ilk lâhik olana bakılması da bir Hadîs-i şerîf ile beyân buyrulmuştur.

Allâhümme innî estehîruke bi-‘ilmike ve estakdirüke bi-kudretike ve es’elüke min fadlikel‘azîm, fe inneke takdiru ve lâ-akdirü ve ta‘lemü ve lâ-a‘lemü ve ente ‘allâmül’ğüyûb. Allâhümme in künte ta‘lemü enne hâze’l-emre hayrün lî fî-dînî, ve me‘âşî ve ‘âkibeti emrî ve ‘acili emrî ve âcilihi fa’kdürhü lî ve yessirhu lî sümme bârik fîhi lî. Ve in-künte ta‘lemü enne hâze’l-emre şerrün lî fî dînî ve me‘âşî ve ‘âkıbeti emrî ve ‘acili emrî ve ‘acilhi fa’srifhü ‘annî va’srifnî ‘anhü fa’kdür liye’l-hayra haysü kâne sümme ardinî bihi.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Senin ilminle Senden hayırlısını istiyorum. Kudretinden güç istiyorum. Büyük lütfundan istiyorum. Sen Kâdirsin, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin ben bilmem. Sen ğaybı en iyi bilensin.

Allâh’ım! Eğer bu iş benim için, dînim ve geçimim için, dünya ve âhiretim için hayırlı ise, onu bana nasîb eyle. Benim için bu işi kolaylaştır ve benim için mübârek kıl.

Eğer bu iş benim için şerli ise, dünya ve âhiretim için zararlı ise, beni o işten, o işi de benden çevir. Hayırlarda beni muvaffak eyle ve beni o hayırlardan memnûn kıl.