Korkulu Rüya Görenler için Etkili Bir Dua

Korkulu Rüya Görenler için Etkili Bir Dua 

Uykuda görülen şeyler anlamına gelen rüya; bir gerçeğe işaret edebileceği gibi, gerçek dışı veya uyanık iken zihni meşgul eden karışık şeylere de işaret edebilir. Bu itibarla rüyalar; ‘rüya-yı sadıka (gerçek rüya)’ ve ‘rüya-yı kâzibe (yalancı rüya)’ olarak ikiye ayrılır.

Sadık rüyalar, Allah’tan veya melekten; yalancı rüyalar ise, şeytandan veya nefistendir.

Sahabeden Ebû Saîd el-Hudrî (r.a.) diyor ki; Peygamber (s.a.s.)’i şöyle buyururken işittim:
“Sizden biriniz hoşuna gidecek sevdiği bir rü’ya görünce;
-bilsin ki güzel rüya yüce Allah’tandır, bu durumda, Elhamdülillah (her türlü övgü Allah’a mahsustur) diyerek Allah’a hamd etsin ve rüyasını sevdiği (salih) insanlara anlatsın.
Hoşlanmadığı bir rüya görünce de -bilsin ki o şeytandandır,
sol tarafına üç defa üflesin, kötü rüyanın ve Şeytanın şerrinden;
E’ûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım’ diyerek Allah’a

sığınsın ve onu hiç kimseye anlatmasın. O zaman o rüya kendisine zarar vermez.”(Buhârî, Ta’bîr, 3, 46; Müslim, Rü’yâ, 3; Tirmizî, De’avât, 52; İbni Mâce, Rü’yâ, 3) 
İmam Mâlik (r.a.)’ten rivayete göre; Hâlid İbnu’lVelîd (r.a.), Hz. Peygamber (s.a.s.)’e: gelerek “Ben uykuda iken korkutuluyorum, ne yapmamı tavsiye buyurursunuz?” diye sormuş, Peygamberimiz (s.a.s.) de ona şu duayı okuyup Allah’a sığınmasını tavsiye etmiştir:
Okunuşu:E’ûzü bi-kelimâtil-lâhit-tâmmeti min ğadabihî ve ‘ıkâbihî ve şerri ‘ıbâdihî ve min hemezâti’ş şeyâtîni ve en yehdurûn.”
Anlamı: “Allah’ın eksiksiz, tam olan kelimeleri ile O’nun
gadabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların
vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan) beraberliklerinden
(yanımda hazır bulunmalarından) Allah’a sığınırım!” (Malik, 

Şi’r, 4; Taberanî, el-Mu’cemü’l-Evsat, No:931)