Namaz Sureleri ve Mealleri Türkçe Okunuşları Anlamları

Namaz Sureleri ve Mealleri Türkçe Okunuşları Anlamları 

Namazda Fatihadan sonra ZAMMI SURE Olarak Aşağıdaki surelerden sadece ezbere bildiğiniz bir tanesini Okuyacaksınız. Varsayalım ki olabilir hiç sure ezbere bilmiyorsunuz.O halde İHLAS ( Kul huvallahü Ehad ) Suresini okumanız da yeterli olacaktır. Ama siz yeterli diye ezberi bir kenara bırakmayın … Selametle …

NAMAZ SÛRELERİ ve MEÂLLERİ

FATİHA SÛRESİ

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
 • El-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn.
 • Er-rahmâni’r-rahîm.
 • Mâliki yevmi’d-dîn.
 • İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’în.
 • İhdine’s-sırâta’l-müstekîm.
 • Sırâtallezîne en’amte aleyhim.
 • Ğayri’l-mağdûbi aleyhim vele’d-dâllîn. ÂMÎN..

FATİHA SÛRESİNİN MEÂLİ

 • Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
 • Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
 • O, rahmândır ve rahîmdir.
 • Din gününün sahibidir.
 • (Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
 • Bizi doğru yola ilet.
 • Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna;
 • Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil! Âmîn..

FÎL SÛRESİ

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
 • Elem tera keyfe feale rabbüke bi-ashâbi’l-fîl.
 • Elem yec’al keydehüm fî tadlîl.
 • Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.
 • Termîhim bi-hicâratin min siccîl.
 • Fe-cealehüm ke-asfin me’kûl.

FÎL SÛRESİNİN MEÂLİ

 • Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
 • Rabbinin fil sahiplerine neler ettiğini görmedin mi?
 • Onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı?
 • Onların üstüne ebâbil kuşlarını gönderdi.
 • O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan taşlar atıyorlardı.
 • Böylece onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

KUREYŞ SÛRESİ

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
 • Li-îlâfi gureyş.
 • Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.
 • Fe’l-ya’büdû rabbe hâze’l-beyt.
 • Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm min ğavf.

KUREYŞ SÛRESİNİN MEÂLİ

 • Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
 • Kureyş’e kolaylaştırıldığı;
 • Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için;
 • Onlar, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kılan,
 • Şu evin Rabbine kulluk etsinler.

MÂÛN SÛRESİ

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
 • Eraeytellezî yükezzibü bi’d-dîn.
 • Fe-zâlikellezî yedu’u’l-yetîm.
 • Ve lâ yehuddu alâ taâmi’l-miskîn.
 • Fe-veylün li’l-musallîn.
 • Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
 • Ellezîne hüm yurâûn.
 • Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

MÂÛN SÛRESİNİN MEÂLİ

 • Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
 • Dini yalanlayanı gördün mü?
 • İşte o, yetimi itip kakar;
 • Yoksulu doyurmaya teşvik etmez.
 • Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,
 • Onlar kıldıkları namazdan gâfildirler.
 • Onlar gösteriş yaparlar.
 • Ve en ufak bir yardımı esirgerler.

KEVSER SÛRESİ

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm
 • İnnâ a’taynâke’l-kevser.
 • Fe-salli li-rabbike ve’nhar.
 • İnne şânieke hüve’l-ebter.

KEVSER SÛRSİNİN EMEÂLİ

 • Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..
 • (Resûlum!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.
 • Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
 • Asıl sonu kesik olan, şüphesiz sana hınç besleyendir.

KÂFİRÛN SÛRESİ

•   Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     Gul yâ eyyühe’l-kâfirûn.

•     Lâ a’büdü mâ ta’büdûn.

•     Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.

•     Ve lâ ene âbidün mâ abettüm.

•     Ve lâ entüm âbidûne mâ a’büd.

•     Leküm dînüküm ve liye dîn.

KÂFİRÛN SÛRESİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler!

•     Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

•     Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

•     Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

•     Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

•     Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.

NASR SÛRESİ

•     Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     İzâ câ e nasrullâhi ve’l-fethu.

•     Ve-raeyte’n-nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

•     Fe-sebbih bi-hamdi rabbike ve’stağfirhu.

•     İnnehû kâne tevvâbâ.

NASR SÛRESİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     Allah’ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün vakit,

•     Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan bağışlama dile.

•     Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

TEBBET SÛRESİ

•     Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe.

•     Mâ ağnâ anhü mâlühû vemâ keseb.

•     Se-yaslâ nâran zâte leheb.

•     Ve’mraetühû hammâlete’l-hatab.

•     Fî cîdihâ hablün min mesed.

LEHEB SÛRESİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     Ebu Leheb’in iki eli kurusun! Kurudu da.

•     Malı ve kazandıkları ona fayda vermedi.

•     O, alevli bir ateşte yanacak.

•     Karısı da odun taşıyıcı olarak, boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe girecek).

İHLÂS SÛRESİ

•   Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     Gul hüve’llâhü ahad.

•     Allâhü’s-samed.

•     Lem yelid ve lem yûled.

•     Ve lem yekün lehû küfüven ahad.

İHLÂS SÛRESİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     De ki: O, Allah birdir.

•     Allah sameddir (hiçbir şeye muhtaç değildir; her şey O’na muhtaçtır).

•     O, doğurmamış ve doğmamıştır.

•     Hiçbir şey O’na denk değildir.

FELAK SÛRESİ

•    Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     Gul e’ûzü bi-rabbi’l-felak.

•     Min şerri mâ halak.

•     Ve min şerri ğasikın izâ vekab.

•     Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad.

•     Ve min şerri hâsidin izâ hased.

FELAK SÛRESİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     De ki: Ben, yarattığı şeylerin şerrinden,

•     Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

•     Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,

•     Ve hased ettiği zaman hased edenin şerrinden,

•     Ağaran sabahın Rabbine sığınırım.

NÂS SÛRESİ

•     Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     Gul e’ûzü bi-rabbi’n-nâs.

•     Meliki’n-nâs.

•     İlâhi’n-nâs.

•     Min şerri’l-vesvâsi’l-hannâs.

•     Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

•     Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

NÂS SÛRESİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     De ki: Ben, gerek cinlerden, gerek insanlardan (olsun),

•     İnsanların göğüslerine vesveseler (kötü düşünceler) fısıldayan,

•     O sinsi vesvesecinin şerrinden,

•     İnsanların Rabbine,

•     İnsanların hükümranına,

•     İnsanların ilâhına sığınırım.

KÜRSÎ ÂYETİ

•     Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

•     Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûm.

•     Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm.

•     Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-ard.

•     Men zellezî yeşfe’u indehû illâ bi-iznih.

•   Ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm.

•     Ve lâ yuhîdûne bi-şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’.

•     Vesia kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-ard.

•     Ve lâ yeûdühû hifzuhümâ.

•     Ve hüve’l-aliyyü’l-azîm.

KÜRSÎ ÂYETİNİN MEÂLİ

•     Rahmân ve Râhim Olan Allâh’ın Adıyla..

•     Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur (O, ezelî bir hayatla diridir, varlığı kendindendir ve her şeye O varlık vermektedir).

•     Onu ne uyku ne de uyuklama tutar.

•     Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur.

•     İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir?

•     O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir (O’na hiçbir şey gizli kalmaz).

•     O’nun dilediği dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar.

•     O’nun kürsüsü gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.

•     O, çok yücedir, çok büyüktür. 

 

alıntıdır…