Nikah Duası

Nikah duası, nikah için gerekli olan resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra, Hanefi mezhebinde Müslüman olan iki erkeğin şahitliğinde,

diğer mezheplerde Müslüman bir erkeğin şahitliğinde koca evleneceği kadına, “Seni hanım olarak aldım” der, kadın da, “Ben de seni koca olarak kabul ettim” dediğinde, kıyılan nikah sahih olsa da, sünnete uygun olan nikah şu şekilde kıyılmalıdır.

Nikahı kıyacak olan kişi gelin ve damada, Allah’ın sıfatlarını sayarak, İslam’ın şartlarından bahsederek, ardından “kabul ettin mi?” sorusunu sorar. Sorunun cevabını aldıktan sonra, önce gelinin, sonra damadın adını yazar, iki erkek şahidin babalarıyla birlikte isimlerini de ilave eder. Daha sonra anlaşılan mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazdığı yere ilave eder. Mehr-i müeccelin fazla olması gelinin menfaatinedir.

Bunun için belirlenen değer ne kadar yüksek olursa, damat basit nedenlerle eşini boşamaz. Çünkü boşarsa belirlenen mehri hanımına vermek zorunda kalır. Nikahı kıyan kişi her iki tarafın onayın aldıktan sonra, nikah duasını okur.

Nikah duası
Elhamde lillahi vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecme’in.
Ve ne’uzü billahi min şurüri enfüsina ve min seyyiati a’malina.
Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh.
Ve neşhedü enne Muhammedin addühu ve Rasulühü.
Allahümmec’al hazel akde meymunen mübaraka.
Ve’cal beynehüma üfleten ve mahabbeten ve karara.
Vela tec’al beynehüma nefraten ve fitneten ve firara.
Allahümme ellif beynehüme kema ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme ve Haticetel kübra radiyallahü anha ve beyne Aliyyin radıyallahü anhü ve Fatımetez Zehra radıyallahü anha.
Allahümme a’tı lehüma evladen saliha.
Ve umran tavila. Ve rizkan vasi’a.
Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyyatina kurrate a’yünün vec’alna lil müttekine imama.
Rabbena atina haseneten ve fil ahırati hesaneh. Ve kına azaben nar.
Sübhane Rabbike Rabbil ızzeti amma yasıfün.
Ve selamün alel mürselin.
Vel hamdü lillahi Rabbil lemin.


Nikah duasının meali
“Allah’a hamd olsun. Hz Muhammed’e ve ashabına salat ve selam olsun. Kötü amellerimizden ve nefsimizin şerrinden Allah’a sığınırız. Allah’tan başka ilah olmadığına, ortağının olmadığına şahadet ederiz. Hz Muhammed’in O’nun resulü ve kulu olduğuna şahadet ederiz. Allah’ım! Bu evlilik akdini mübarek kıl. Bu çiftlere geçim, sevgi ve sebat eyle, nefret, ayrılık ve geçimsizlik eyleme. Allah’ım! Çiftlerin arasında Adem ve Havva, Hz Muhammed ve Hatice, Hz Ali ve Hz Fatıma arasındaki geçimi var eyle. Allah’ım! Bu çifte uzun ömür, salih çocuklar ve bol rızık ihsan et. Ey Rabbimiz! Eşimizi ve çocuklarımızı bizlere göz aydınlığı ver, bizleri Allah’a karşı gelmeyenlerden eyle. Rabbimiz! Bize hem dünyada, hem de ahirette güzellik, nimet, iyilik ver, bizi cehennem azabından koru. Senin Rabbin, şeref ve kudret sahibi olan Rab, yücedir ve onların nitelendirdiklerinden uzaktır. Peygamberlere selam olsun, hamd alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.”