Özellikle Yağmur Yağarken Okunacak Etkili Dilek Duası

Özellikle Yağmur yağarken okunacak etkili dilek duası

Yağmur yağarken,tekvir suresini okuyan kimse,Allahdan ne murad ederse bi iznillah kabul edlir.

Tekvir suresi:

Bismillahirrahmanirrahim. İzeş şemsü küvvirat. ve izen nücümünkderat. Ve izel cibalü süyyirat. Ve izel işaru uttilet. Ve izel vühüşü huşirat. ve izel biharu süccirat. Ve izen nufüsü züvvicet. Ve izel mevü’üdetü süilet. Bi eyyi zenbin kutilet. Ve izes suhufü müşirat. Ve izes semaü küşitat. Ve izel cehiymü sü’irat. Ve izel cennetü üzlifet. Alimet nefsün ma ahdarat. Fe la uksimü bil hunnes. Elcevaril künnes. Vel leyli iza as’as. Ves subhi iza teneffes. İnnehü le kavlü rasülin kerim. Zi kuvvetin ınde zil arşi mekin. Mütain semme emin. ve ma sahibüküm bi mecnun. Ve la kad raahü bil üfükıl mübin. Ve ma hüve alel gaybi bi danin. ve ma hüve bi kavli şeytanir racim. Fe eyne tezhebün. İn hüve İlla zikrun lil alemin . Li men şae minküm en yestekıym. Ve ma teşaüne illa yeşaellahü rabbil alemin.

Ayrıca: Bir yerde yada kimsede büyü olduğu düşünüşüyorsa.tekvir suresinin tamamı okunursa ,Cenabı Hakk saklı olan büyü veya sihrin yeri gösterir.kendisinde büyü olduğu düşünülen kimseye bu süre’i celile nin tamamı okunursa büyünün tesiri kalkar.Bu sureyi okurken,yardım ve inayetin Allahü teala dan olduğu unutulmamalıdır.

Dünya ve ahiret hususunda selamette olmak isteyen bu sureyi okumaya devam etsin.

Kim bu sureyi okur ve okumaya devam ederse bütün mahlukatın gözünde heybetli olur ve sözü geçerli olur.

Tekvir Sûresİ

1. İzeşşemsu kuvviret.
2. Ve izennucumunkederet.
3. Ve izelcibalu suyyiret.
4. Ve izel’işaru ‘uttılet.
5. Ve izelvuhuşu huşiret.
6. Ve izelbiharu succiret.
7. Ve izennufusu zuvvicet.
8. Ve izelmev’udetu suilet.
9. Bieyyi zenbin kutilet.
10. Ve izessuhufu nuşiret.
11. Ve izessema’u kuşitat.
12. Ve izelcahıymu su”ıret.
13. Ve izelcennetu uzlifet.
14. ‘Alimet nefsun ma ahdaret.
15. Fela uksimu bilhunnesi.
16. Elcevarilkunnesi.
17. Velleyli iza ‘as’ase.
18. Vessubhı iza teneffese.
19. İnnehu lekalu resulin keriymin.
20. Ziy kuvvetin ‘ınde ziyl’arşi mekiynin.
21. Muta’ın semme emiynin.
22. Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23. Ve lekad reahu bil’ufukılmubiyni.
24. Ve ma huve ‘alelğaybi bidaniynin.
25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
26. Feeyne tezhebune.
27. İn huve illa zikrun lil’alemiyne.
28. Limen şae minkum en yestekıyme,.
29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul’alemiyne.

TEKVÎR SÛRESİ

Mekkîdİr. 29 ayettir. Mukaddimelerini ve onda olacak işleri anlatarak ölüm sonrası dirilişten söz etmeyi ihtiva etmekte, sonra pekiştirilmiş bir ye*min ile Kur’an’ın gerçek bir kitap olduğunu ve Cebrail vasıtasıyla Muham-med (S.A.V.)’e indirilmiş olduğunu beyan etmektedir. Muhammed’in cinlen-miş ve deli bir zat olmadığını, itham altında bulunmadığını ifade etmektedir.

Rahman ve Rahim olan Allah adıyla.

1- Güneş dörülüp ışığı kalmadığı zaman;
2- Yıldızlar düşüp, söndüğü zaman;
3- Dağlar yürütüldüğü zaman;
4- Doğurması yaklaşmış develer başıboş bırakıldığı zaman;
5- Yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman;
6- Denizler kayrüaştmldjğı zaman;
7- Canlar bedenlerle birleştirildiği zaman;
8-9- Kız çocuğunun hangi suçtan ötürü öldürüldüğü kendisine sorul*duğu zaman.
10- Amel defterleri acıdığı zaman;
11- Gök yerinden oynatıldığı zaman;
12- Cehennem alevlendirildiği zaman;
13- Cennet yaklaştırıldığı zaman;
14- İnsanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir.