Tövbe Duası – Tecdidi iman

Tövbe Duası – Tecdidi iman

Tecdîd-i îmân etmek (imanı yenilemek – tazelemek) için tevbe-i istiğfar getirilir. Yapılan hata ve günahlardan dolayı Allâhü Tealadan mağfiret (günâhları bağışlaması) istenir.

Ulemâ-i İslâm (Müslüman âlimleri), tevbe-i istiğfârı (Tevbe duâsını) şu şekilde tertib etmişlerdir. Herkesçe bilinen bu tevbe ve istiğfâr, bir çok câmileri- mizde her zaman görevli hoca efendiler, cemâatıyla birlikte şöyle söylerler.

Diyelim bütün günâhlarımıza:

“EstağfırullâheVazıyme ve etûbu ileyh, Estağ/îrullâ- hel’azıyme ve etûbu ileyh, Estağfirullâhel’azıymel’keri- mellezî lâ ilâhe illâhû. ErHayyel’Kayyûme ve etûbu ileyh.

Tevbete abdin zâlimin linefsihi lâ yemlikü linefsihi mevten ve lâ hayâten velâ nüşûra.

Ve es’elühütteubete velmağfirete vel hidâyete lenâ in- nehû hüvettevvâbûr’Rahiym.

Tevbe yâ Rabbi! Tevbe yâ Rabbi! Tevbe yâ Rabbi! Eğer benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan ve diğer âzâlarımdan bilerek veya bilmeyerek kelime-i küfür, şirk, isyân, hatâ sâdır olduysa ben onların cümlesine tevbe ettim, pişman oldum, bir daha işlememeye azmü cezmi kastettim.

Peygamberlerin evveli Hz. Âdem Aleyhisselâm, âhiri iki cihan serveri Hazreti Muhammed aleyhisse- lâtü vesselâm ve her ikisinin arasından da, ne kadar Peygamber gelip geçtiyse cümlesine inandım, imân ettim. Peygamberimiz, senin taraf-ı ilâhiyenden her ne getirip haber verdiyse hepsi haktır ve gerçektir, dilim ile ikrar, kalbim ile tasdik ettim.

Âmentü billahi ve bimâ câe min indillâh. Âmentü bi- ResûUUâhi ve bimâ câe min indi ResûIiUâh.

“Âmentü billahi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusuli- hî ve\yevmiYâhiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ uelba’sü ba’del mevt, hakkım. Eşhedü ellâ ilâhe illal- lâh, ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Rasûlüh.” Allâhümme inni ürîdü en üceddidel-îmâne tecdîden bi kauli “Lâ ilâhe illallâh. Muhammedür’Resûluüâh” (Bu cümle üç kere tekrar edilir).

3.ncüde (Sâdıkul’vâdil’emîn lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhiraliyyirazıym) cümlesi ilâve edilir.

İmânımızı tâzelemek istediğimiz vakit bu şekilde Tevbe-i istiğfâr getiririz.

Nikâh tazelemek için de aynı şekilde deriz. Böylece hem günâh ve hatalarımızdan dolayı tevbe etmiş, hem de nikâhımızı tâzelemiş (yenilemiş) oluruz.