Vaaz Bitince Okunacak Türkçe Dua

Vaaz Bitince Okunacak Türkçe Dua

Vaaz Bitince Okunacak Türkçe Dua

Yâ Rab! Bu vaaz meclisini cümlemiz hakkında bâisi rahmet ve sebeb-i mağfiret ve duhûl-i cennet eyle yâ Rabbî!

Yaptığımız bu vaazu nasihatlan, esnasında okuduğumuz âyet-i Kerîmeleri ve ahâdis-i Şerifleri der- gâh-i izzet ve bârigâh-i mecd-i ulûhiyyetinde makbûl eyle yâ Rabbî!

Yaptığımız ve dinlediğimiz vaazu nasihatların gereğince amel edip nzây-i İlâhine lâyık kullanndan eyle yâ Rabbî! Dinlediklerimizi evlâdü’yâlimize anlatmak ve anlatabilmek cümlemize nasîb eyle yâ Rabbî!

Bu Meclis-î Melâikeden ol Resûlüssekaleyn, imâ- mül-Harameyn, Kız yavrularını diri diri gömülmek vahşetinden kurtaran, insanlık âleminin Reisi kâinâ- tın efendisi, bi’setin hâtimesi, insü cinnin Nebîsi ve Allâhü Zül-celâlin sevgilisi, başlarımızın tâcı, dertlerimizin ilâcı, âlemlere rahmet olan sevgili Peygamberimizi haberdâr eyle yâ Rabbî!

Şu Kur’ân Sofrasında, bu nasîhat meclisinde dakikalarca sonsuz bir sabırla senin emir ve yasaklarını dinleyerek âmin diyen şu cemaatimizi sevgili Peygamberimizin şefâatma mazhar eyle yâ Rabbî!

Çoluğumuzla, çocuğumuzla, evlâdü ıyâlimizle senin emrettiğin yolda, sırât-ı müştekimde, din yolunda yürümek nasibeyle yâ Rabbî!

Âlem-i islâmı, bütün müslümanlara uyanıklık ver. Kur’ân-ı Kerîme dayanacak şuûr ihsan eyle yâ Rabbî!

Okunan Kur’ân’ın ve yapılan vaâzu nasîhatın ka- bûli-çün, Ümmet-i Muhammedin Sıhhatü Selâmeti- çün Allâh nzâsı-çün, âile yuvalanmıza huzur, gönüllerimize sürür, kalblerimizin dâimâ Allâh nûriyle nurlanması-çün, Ordumuzun, yurdumuzun, milletimizin, mukaddesâtımızın saâdet ve selâmeti-çün, Rızâyı bariye vesile olması-çün, Muhammedî geldiğimiz gibi Muhammedî gidebilmemize vesile olsun- çün buyurun aşkile bir kelime-i şâhâdet getirelim:

 

“Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne muham- meden abdühü ve Rasûlüh.”

Şu Fâni âlemden bakâ âlemine yolcu olduğunuz dakikada her fâni gibi ölüm acısını tadıp Âhiret yolculuğuna çıkdığımız anda, huzuru ilâhiyeye açık bir alınla çıkabilmemize vesile olabilmesi içün şevk ile bir daha:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muham- meden abdühü ve Resûlüh.”

O mahşerde sevdiklerimizin sevildiklerimizin içinde rezîl ve rüsvâ olmadan anlımıza asi damgaları vurulmadan, dühûlü evvelin ile rahmet ve mağfiret ile nûru Kur’ân ile, huzûr-u ilâhiyeye çıkıp cennetiyle cemâliyle müşerref olabilmemize vesîle olsun içün şevk ile bir daha:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve Resûlüh.”

Son kelamımızı kelime-i tevhîd “Lâ ilâhe illallâh, Muhammedur-Resülullâh”

Diyerek çene kapamak cümlemize nasib-ü müyesser eyle yâ RabbîL

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yesıfün ve selâmün alelmürselîn velhamdülillâhi Rabbil-âlemîn el- fâtiha.