Türkçe Şükür Duaları

Şükür, Yüce Allah’ın sayısız nimetlerine karşı kalp, dil ve beden ile övgüde ve teşekkürde bulunma, nimetleri saygı ile itiraf etmedir. Kalbin şükrü, nimetleri verenin Allah olduğuna inanmak; dilin şükrü, Allah’ın verdiği nimetlere hamd etmek;

 bedenin şükrü, varlığını Allah’ın rızasına uygun bir şekilde sürdürmek, namaz, oruç gibi ibadetleri eda etmek ve O’nun yasaklarından uzak durup buyruklarını yerine getirmek; malın şükrü ise sadaka ve zekât vermektir. Şükür Duaları ile dilin şükrünü yerine getirilmektedir.

Şükür nimeti verene minnet duymaktır.

Şükür nimeti verene saygı duymaktır.

Şükür nimetin Yaratıcı tarafından verildiğini ifade etmektir.

Şükür kulluğu hatırlamaktır.

Şükür nankörlük yapmamaktır.

Şükür Yaratıcının büyüklüğünü ikrar etmektir.

Şükür nankörlük yapmamaktır.

Şükür aciz olduğunu hissetmektir.

Şükür ibadetin özüdür.

Bu nedenle şükür dualarını bol bol okumakta fayda var.

Kuranı Kerim’in bir çok yerinde “Efe la yeşkurun” yani “Hala şükretmeyecekler mi ?”denilmektedir. Aynı şekilde Rahman Suresinde bir çok yerde “Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.” yani “Rabbinizin nimetlerini nasıl yalanlarsınız?” denilmektedir.

Şükür Duası, Yüce Allah’ın sayısız nimetlerine karşı kulluk bilinci içerisinde olduğumuzu Rabbimize bildirmek için yapılan duadır.

Sabah ve Akşam Okunması Gereken Şükür Duaları

Sabah Okunan Şükür Duası

”Allahümme ma eshaba bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekaşşükür”

Gece Okunan Şükür Duası

”Allahümme ma emsa bi min nimetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, la şerike leke, fe lekel hamdü ve lekaşşükür”

Şükür Dualarının Anlamları

Ya Rabbi, bana ve diğer yarattıklarına verdiğin maddi ve manevi nimetlerin sabah ve akşama dek bizim yanımızda kalması yalnızca sendendir. Senin ortağın yoktur, sana hamd ve şükrediyoruz.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) yukarıdaki dualar için;

“Bu duâyı gündüz okuyan, o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca, o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur” buyurmuştur.

Rabbimizin Bizlere Verdiği Nimetler İçin Okunan Kısa Şükür Duaları

Nimete Şükür Duası

”Rabbi evzi’ni en eşküra ni’meteke’llti en’amte Aleyna ve ala validyye vea’mel salihin terdahü ve edhılni bi rahmetike fi iba dike’s-salihin”

Nimete Şükür Duası Anlamı

Ya Rabbi! Bana, anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın ameller yapmamı nasip eyle, rahmetinle beni Salih kulların arasına kat.

Nimete Şükür Duası

“El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E’ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr“

Nimete Şükür Duası Anlamı

“Hamd, her hal­de ve dâi­mâ Al­la­ha mah­sus­tur. Ateş (Ce­hen­nem) eh­li­nin hâ­lin­den Al­la­ha sı­ğı­nı­rım.”

Nimete Şükür Duası

“Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.”

Nimete Şükür Duası Anlamı

“İs­lâm ni­me­ti ve doğ­ru iman ve doğ­ru yol­da bu­lun­dur­du­ğu için Al­lah’a hamd ol­sun.”

Türkçe Şükür Duası

Kainatın yaratıcısı ve yaşatıcısı Yüce Allah’a sonsuz hamd-u sena ve şükür; bütün resullerin seyyidi, enbiyanın imamı, asfiyanın serveri, mahlukatın ekmeli ve mürşidlerin sultanı Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v)’e, âline ve ashabına da nihayetsiz salât ü selam olsun.

Ey her zaman kullarına rahmet ve merhametiyle muamele eden Yüce Allah’ım! Senden bu düşkün kullarına da merhamet edip bizi de iman-ı kâmil ve marifet-i tâmme ile donatmanı dileniyoruz. Sinelerimizde, Sen’in azamet ve ululuğunun hakkı olan hürmete kaynak teşkil edebilecek mehâbet, mehâfet ve vuslata karşı şevk ü iştiyak hislerini uyaracak yegâne Zat Sen’sin! Ne olur, bu lütuflarından bizi mahrum bırakma! Bizleri razı ve hoşnut olacağın amellere muvaffak kıl. Taklide takılmayarak kendi iman binasını kendi cehd ü gayretiyle ikame eden, bu imanın tabiî bir neticesi olarak da yaptıklarını hep arızasız ve kusursuz olarak yerine getiren ve haklarında yerde-gökte ‘vüdd’/sevgi vaz’ettiğin kullarından eyle. Sadakatı, ihlası, Hak huzurunda hep hürmet içinde iki büklüm olup mütevazi davranmayı yani hudû ve huşûu da fıtratlarımızın bir yanı haline getir!

Ya Rab! Sen hak kelâmında ifade buyuruyorsun ki:

“(Kullarım!) Bana dua edin, ben de o dualarınıza cevap vereyim!” İşte kapıkulların olarak huzurundayız ve Sana teveccüh ediyor, hakkımızda vereceğin hükmünü bekliyoruz. Ne olur, bahtına düştük, dualarımızı kabul etmemek suretiyle bizi haybete dûçar kalan zavallılardan eyleme; eyleme ve Yüce Kitabında vaatte bulunduğun gibi dualarımıza icabet eyle!..

Bizim de Efendimiz, bütün ebrar ve ahyârın da Efendisi olan Hazreti Ahmed ü Mahmud u Muhammed Mustafa ( s.a.v)’e, peygamber hanesinin seçkin fertlerine ve ashâb-ı güzîne salât ü selam ederek bunları Sen’den dileniyoruz. Dualarımızı kabul buyur Rabbimiz!..

Amin

Şükür İle İlgili Hz. Ali (r.a)’ın Öğüdü

İbn A’bad’dan rivayetle;

Hz. Ali r.a. bir gün bana:

“Ey İbn A’bad, yemeğin hakkı nedir bilir misin?” diye sordu.

“Nedir? ey Ebu Talib’in oğlu”,dedim.

“Bismillah, Allah’ım verdiğin rızıkları bizim için bereketli kıl.” demendir, dedi. Sonra:

“Yemeğin şükrü nedir?” diye sordu.

“Onun şükrü nedir?” diye kendisine sordum.

“Bizi yediren ve içiren Allah’a hamd olsun” demendir, buyurdu.

Hz. Ali (r.a) şükür ve nimet ilişkisini şu sözleriyle bizlere açıklar;

“Nimet şükre ulaştırır. Şükürse nimetin artmasıyla doğrudan ilişkilidir. Her ikisi birbirine yakın iki boynuz gibidirler. Kuldan şükür kesilmediği sürece, Allah-ü Teâlâ’dan nimeti artırmak asla kesilmez.”