3 Esma ve 1 Sure ile Okunan Etkili Bir Şirinlik Duası

3 Esma ve 1 Sure ile Okunan Etkili Bir Şirinlik Duası 

Evvela şirinlik duasının zamanı ile söze başlamak gerekir. Bu tesirli duanın okunuş zamanı  gece vakti, yatsı namazı sonrasıdır. Aslında dualar günün her vakti eda edilebilirler. Bunda bir mahzur yoktur. Ancak Müzzemmil suresinde de ifade buyrulduğu gibi gece vaktinde yapılan ibadetler ve eda edilen dualar çok daha makbuldür.

Şirinlik duası edecek kişilerin dua etmeden önce mutlak surette abdest almaları gerekmektedir. Abdest alınmadan dua edilmesi İslam geleneğinde hoş karşılanmamıştır.

Zorunlu olmamakla birlikte dua öncesinde 4 rekatlık nafile namazının kılınması da duaya gösterilen icabeti artırmaktadır.

 

Şirinlik duası üç esmanın önüne “Ya” nidası getirilmesi ile başlar. Yani duanın giriş kısmı şöyledir:

Ya Vedud

Ya Cami

Ya Musavvir

Buradaki üç esmanın hitap halinde okunmasından sonra Duhan suresi okunur. Duhan suresi yüzyıllardır hem muhabbeti artırmak hem de kişiyi karşısındakine şirin göstermek üzere okunmaktadır. Bu bakımdan Duhan suresinin mucizevi yönüne defalarca tanık okunmuştur. Duhan suresi 59 ayetten oluşan uzunca bir suredir.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu dua yatsı namazı sonrası okunmaktadır ve dua bir defa dahi okunursa kişiyi başka şahısların gözünde daha sevimli göstermektedir. Eğer dua eden kişi duanın tesirini artırmak istiyorsa Duhan suresi bittikten sonra Kevser, Nas ve İnşirah surelerinden birini ya da birkaçını da destekleyici mahiyette okuyabilir.

Duhan suresinin orijinal Arapça halinin latin alfabesi ile yazılmış biçimi şöyledir:

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Ha mim   

Vel kitabil mübiyn   

İnna enzelnahü fı leyletim mübaraketin inna künna münzirın   

Fıha yüfraku küllü emrin hakiym   

Emram min ındina inna künna mürsiliyn   

Rahmeten mir rabbik innehu hüves semiy’ul aliym   

Rabbis semavati vel erdı ve ma beynehüma in küntüm mukıniyn   

La ilahe illa hüve yuhyı ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn   

Bel hüm fı şekkiy yel’abun   

Fertekıb yevme te’tis semaü bi dühanim mübiyn   

Yağşen nas haza azabün eliym   

Rabbenekşif annel azabe inna mü’minun    

Enna lehümüz zikra ve kad caehüm rasulüm mübiyn   

Sümme tevellev anhü ve kalu muallemüm mecnun   

İnna kaşifül azib kaliylen inneküm aidun   

Yevme nebtışül batşetel kübra inna müntekımun   

Ve le kad fetenna kablehüm kavme fir’avne ve caehüm rasulün keriym   

En eddu ileyye ıbadellah inni leküm rasulün emiyn   

Ve el la ta’lu alellah innı atıküm bi sültanim mübiyn   

Ve innı uztü bi rabbı ve rabbiküm en tercumun   

Ve il lem tü’minu lı fa’tezilun   

Fe dea rabbehu enne haülai kavmüm mücrimun   

Fe esri bi ıbadı leylen inneküm müttebeun   

Vetrukil bahra rahva innehüm cündüm muğrakun   

Kem teraku min cennativ ve uyun   

Ve züruıv ve mekamin keriym   

Ve na’metin kanu fiyha fakihiyn   

Kezalike ve evrasnaha kavmen ahariyn   

Fema beket aleyhimüs semaü vel erdu vema kanu münzariyn   

Ve le kad necceyna benı israiyle minel azabil mühiyn   

Min fir’avn innehu kane aliyem minel müsrifiyn   

Ve lekadıhternahüm ala ılmin alel alemiyn   

 Ve ateynahüm minel ayati ma fıhi belaüm mübiyn   

İnne haülai le yekülün   

İn hiye illa mevtetünel ula ve ma nahnü bi münşeriyn   

Fe’tu bi abaina in küntüm sadikıyn   

Ehüm hayrun em kamü tübbeıv vellezıne min kablihim ehleknahüm innehüm kanu mücrimiyn   

Ve ma halaknes semavati vel erda ve ma beynehüma laıbiyn   

Ma halaknahüma illa bil hakkı ve lakinne ekserahüm la ya’lemun   

İnne yevmel fasli mıkatühüm ecmeıyn   

Yevme la yuğni mevlen ammevlen şey’ev ve la hüm yünsarun   

İlla mer rahımellah innehu hüvel aziyzür rahıym   

İnne şeceratez zekkum   

Taamül esiym   

Kel mühl yağlı fil bütun   

Ke ğalyil hamiym   

Huzuhü fa’tiluhü ila sevail cehıym   

Sümme subbu fevka ra’sihı min azabil hamiym   

Zuk inneke entel aziyzül keriym   

İnne haza ma küntüm bihı temterun   

İnnel müttekıyne fı mekamin emiyn   

Fi cennativ ve uyun   

Yelbesune min sündüsiv ve istebrakım mütekabiliyn   

Kezali ve zevvecnahüm bi hurin ıyn   

Yed’une fiha bi külli fakihetin aminiyn   

La yezukune fiyhel mevte illel mevtetel ula ve vekahüm azabel cehıym   

Fadlem mir rabbik zalike hüvel fevzül azıym   

Fe innema yessernahü bi lisanike leallehüm yetezekkerun   

Fertekıb innehüm mirtek…”