Dini Nikah için Yapılacak Dua

Dini Nikah için Yapılacak Dua

Dinî nikâh şöyle kıyılır: Nikâhı kıyacak olan kimse, kız ve erkeğin isimleriyle bunların babalarının isimlerini ve şahitlerin isimlerini yazar. Arada kararlaştırılan mihri de yazar. Diyelim ki anlaşılan mihr 1001 lira olsun. Kızın adı Aişe, babasının adı Ahmed, erkeğin ismi Şakir, babasının ismi de Veli olsun. Kız ve oğlan mecliste değilse, vekillerinin isimleri de yazılır ve onlara sorulur. Bunlar yazıldıktan sonra şu giriş yapılır:

Elhamdü lülâhülezî zevvecel’ervahe bil’eşbâhi ve ehalen nikâha ve harrames’sifâh. Vas’salâtü ues’selâmü alâ ra- sûlinâ Muhammedinillezî beyyenel’harâme uel’mubâh, ve alâ âlihi ve ashabillezîne hüm ehlus’salâhi velfelâh.

Eûzü billâhi mineş’şeytânirracîm.

Bismillâhir’Rahmanir’Rahim;

Ve enkihûl-eyâmâ minküm ves’salihîne min-ibâdi- küm ve imâ’iküm in yekûnu fukarâ’e yuğnihimüllâhü min /adlih vallâhu vâsi ’un alîm. Sadakallâhürazîm.

 

Kâle rasûlullâhi sallâllâhü aleyhi ve sellem “en’nikâ- hu sünneti fe-men rağibe an sünnetî feleyse minnîsadaka rasûlullâh, dedikten sonra kıza sorar.

Bismillâh ve alâ sünneti Resûlillâh,

Allâh Teâlâ’nın emri, Peygamberimiz Hz. Mu- hammed Mustafa (S.A.V.) Efendimizin sünneti ve imamımız İmamı A’zam hazretlerinin içtihadı ve hazır olan müslümanların şahadetleriyle Aişe Hanım, siz Veli oğlu Şakir’i 1001 lira mihri müeccel ve aranızda belli olan mihr-i muaccel ile zevcliğe kabul ettiniz mi? (Eğer kız yok da vekili varsa o zaman vekile; siz, Ahmet kızı Aişe’yi Veli oğlu Şakir’e zevceliğe vekâletiniz hasebiyle verdiniz mi? diye sorar.)

—Evet kabul ettim, (veya vekil ise verdim) deyince bu defa erkek tarafına döner.

Bismillâh ve alâ sünneti Resûlillâh der, sonra sorar:

—Şakir Bey, siz, Ahmet kızı Aişe’yi 1001 lira mihr-i müeccel ve aranızda belli olan mihr-i muaccel ile zevceliğe alıp kabul ettiniz mi? (Erkeğin vekili varsa o zaman: Siz, vekâletiniz hasebiyle Veli oğlu Şakir’e Ahmet kızı Aişe’yi 1001 lira mihr-i müeccel ve aralarında belli olan mihr-i muaccel ile zevceliğe alıp kabul ettiniz mi? diye sorar) O da:

—Evet dedikten sonra:

—Bu şartlarla aldın mı? diye ikişer defa daha sorduktan ve evet cevabını aldıktan sonra nikâh kıyan kimse şu duâyı okur:

Allâhümmec’al hâzâl’akde meymûnen ve mübâra- kan, Vec’al beynehümâ ülfeten ve mahabbeten ve karâra. Velâ tec’al beynehümâ nefratan vefitneten vefirârâ. Allâ- hümme elli/beynehümâ kemâ elle/te beyne Âdem ue Hav- vâ’. Ve kemâ elle/te beyne Muhammedin (SA.V.) ve Hadi cetel’Kübrâ (RA.). Ve kemâ elle/te beyne Aliyyin (R.A.) w Fâtımatez’Zehrâ (R.A.), Allâhümme a’tı lehümâ velederı sâlihan ve rizkan vâsi ’an ve ömren tavîla.

Ya Rabbî! Yapılan bu akdü nikâhı makbûl eyle.

Huzurunda nikahlanmış bulunan bu iki genci ömürleri boyunca mes’ud ve bahtiyar eyle yâ Rabbî! Ömürlerine bereket, vücûdlarına sıhhat ve âfiyet, rı- zıklarına genişlik ihsân eyle yâ Rabbi!

Kendilerine sâlih-anaya-babaya muti, dine, vatana, millete yararlı evlâtlar ihsan eyle yâ Rabbi! Âmin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle yâ Rabbi!

Rabbena heb lenâ min ezuâcinâ ve zürriyyâtinâ feur- rate â’yünin vec’alnâ lilmüttekîne imâma. Rabbena âtinâ fıddünyâ hasenetev ve fil’ahır eti hasenetev ve kınâ azâ- ben’nâr. Bi rahmetike Yâ erhamer’Rahîminl

Bi hürmeti Tâhâ ue yâsin vel’hamdü lillâhi Rabbil âle- minel’Fatihah.

Sübhâne Rabbike Rabbil izzeti ammâ yası/ûn. Ve se- lâmün alel-mürseliyn. Vel-hamdülillâhi Rabbil-âlemînel- fâtihâ.