Sakal Duası Nasıl Yapılır?

Sakal Duası Nasıl Yapılır?

Euzü billahi mineşşeytanirracim.

BismillâhirRahmânirRahim.

Elhamdü Iillâhi Rabbil-âlemin. Vessalâtü ves-selâ- mü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmaîyn.

Ey kâinatın yegâne sahibi hakikisi olan Ulu Allah. Yâ Hannanü yâ Mennan! Cümlemize Mededü inâyet ve lütfü hidâyet ihsan eyleyüp tevfîkâtı Sub- hânisine mazhar eyleye.

Sakal bırakan şu muhterem kardeşimizin (veya kardeşlerimizin) sakallarını mübârek eyleye. Daha nîce sünnetleri icrâ ve ihyâ etmek bu kardeşlerimize ve cümlemize nasîbü müyesser eyleye.

Cenab-ı Hak bu kardeşimizin dünyevî ve uhrevî cümle müşkilâtlarmı hallü âsân eyleye. Sakalın şerefini ve değerini koruyup sakala dil uzattıracak kötü amellere düşmekten muhafaza eyleye. Kâ’beye varıp O yüce makamlarda yüzünü gözünü zemzemle yıkayıp sakalını sevgili peygamberimizin ravzasının eşiğine sürüp de nurlanmayı nasîbü müyesser eyleye.

Rabbimiz, her türlü murâd ve dileklerini lûtfıyle ihsan eyleye. Vücûduna sıhhat, ömrüne bereket rızkına genişlik, iki cihanda saâdet ve selâmetler ihsân eyleye. Karada, denizde ve havada bulunan.bütün Ümmeti Muhammed’e yardım eyleyüp cümlesini dâreyn saâdetine nâil eyleye.

Sübhâne Rabbike Rabbil-izzeti amma yesifun ve selâmün alelmurselin. Vel-hamdülillâhi Rabbil- âlemin el- Fatiha.