Düşmana (Hasıma) Karşı Okunacak Tesirli Bir Dua

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Bismillahirrahmanirrahim


Dualara geçmeden önce beni çok etkileyen, Rabbimizin apaçık ifade ettiği çok önemli ve yaşadığımız sürece bizim düsturu’l-amelimiz olması gereken bir kanunundan bahsetmek istiyorum. Aşağıdaki ayet bu kanundan bahsediyor:

“Ey iman edenler, eğer siz Allah’ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar.” (Muhammed, 7)

Sıkıntımız her ne konuda olursa olsun;ister bu bir düşman olsun veya herhangi bir musibet; eğer biz dinimize uygun yaşarsak , O’nun dinine yardım ederek şeriatını hayatımıza geçirirsek  en umutsuz anlarda bile Allah’ın yardımının yetiştiğini görebiliriz.

Peki 
Allah’ın yardımından ne zaman mahrum kalırız?  Biz Müslümanlar müslümanca yaşamadığımız ve O’nun dininden uzaklaştığımız zaman  Allah’ın yardımı gelmez.
Hz. Ömer radıyallahu anh buna işaretle, ordu komutanına gönderdiği bir mektupta aynen şöyle der: “Sakın düşmanınızın yaptığı fiilleri yapmayın! Siz, ancak takvanızla galip gelirsiniz. Eğer siz günaha girerseniz unutmayınız ki düşmanınız adet olarak ve hazırlık olarak sizden üstündür. Takva zırhına bürünün ve Allah’tan korkun!”
Düşmanlarımıza karşı dua edeceğiz ama duayla birlikte en güçlü silahımız olan Allah-u Teala’nın dinine yardım ve onu yaşama ve yaşatmayla O’nun bize ayette vaadettiği yardıma kavuşacağız biiznillah.
1. Allah, Hu, Melik’ün, Semi’un, Kadir’ün, Kerim’ün,
Halim’ün, Latif’ün, Alim’ün, Muin’ün, Sadık’un
* Evliyaullah bu ism-i şerifi düşmanlarının yanında okuyan kişinin hasmına galip geleceğine ve ondan ancak hayır göreceğini söylemiştir.

2.”ya celiylül mütekebbirü ala külli şeyin fel adlü emruhu vessidku ve’dühü ya celiylü
Çokça zikreden kişi muradına nail olur ve Allah cc zor işleri o kişiye kolay eder,sözü dinlenilen çok heybetli birisi haline gelir,insanlardan kimsenin bir zararı dokunamaz ayrıca şeytanlar o kişiye yaklaşamaz.
3.Bütün kötülüklerden ve zalimlerden korunma ve hacet duası:
*Bu dua hakkında Peygamber Efendimiz.(S.A.V.) şöyle buyuruyor: “Her kim beş vakit namazın ardından şu 10 kelimeyi okursa ALLAHu Teala kendisine karşılık verici ve kifayet edici olarak bulur.”

HASBİYALLAHU Lİ DİNİ.
HASBİYALLAHU LİMA EHEMMENİ.
HASBİYALLAHU LİMEN BAĞE ALEYYE.
HASBİYALLAHU LİMEN HASEDENİ.
HASBİYALLAHU LİMEN KÂDENİ Bİ SUİN.
HASBİYALLAHU İNDEL MEVT.
HASBİYALLAHU İNDEL MES’ELETİ FİL KABRİ.
HASBİYALLAHU İNDEL MÎZAN.
HASBİYALLAHU İNDES-SIRAT.
HASBİYALLAHU LÂ İLAHE İLLA HU.ALEYHİ 
TEVEKKKELTÜ VE İLEYHİ ÜNÎB...” (Hakimi Tirmizi 2/14,
Suyuti,Dürrül Mensur 2/390Kenzul Ummal 3/155)

Manası:
Dinim için ALLAH bana yeter. Mühim işlerim için ALLAH bana yeter. Bana karşı azanlar için ALLAH bana yeter. Hasedçilere karşı ALLAH bana yeter. Bana kötü hile yapanlara karşı ALLAH bana yeter.. Ölüm anında ALLAH bana yeter.. Kabir sualinde ALLAH bana yeter.
Mîzanda ALLAH bana yeter. Sıratta ALLAH bana yeter.. ALLAH’dan başka hiç ilah yoktur. Ben O’na dayandım ve ancak ona yönelirim.

4.Allahım kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı,halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder Sana şikayet ederim.Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah! Herkesin hakir görüp de dalına bindiği,çaresizlerin Rabbi ancak Sensin.Benim Rabbim de ancak Sensin .Sen ,beni kötü huylu,yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin.
5.Ey Rabbimiz, bizi inkarcılar için bir imtihan aracı kılma. Bizi onlar karşısında yenik düşürerek onların iyice azgınlaşmasına sebep kılma. Bizi zalimlerin baskı ve işkenceleriyle yüzyüze getirme. Altından kalkamayacağımız çetin belalarla bizi imtihan etme. Sana kulluk görevimizi hakkıyla yerine getiremedik. Bizi bağışla. Hiç kuşkusuz Sen tüm varlıklar üzerinde mutlak otorite sahibisin, hakimsin. Sonsuz ilim ve hikmetinle her konuda en mükemmel hükmü verir, yaptığın herşeyi yerli yerince yaparsın.
6.Allah’ım! Sen’den bizi belalarına uğratmadan kendine yaklaştırmanı istiyoruz. Kaza ve kaderinde bize , bizi incitmeden lütufkar davran. Bizleri kötülerin şerrinden, facirlerin tuzağından koru. Bizleri dilediğin şekilde ve dilediğn gibi himayene al. Senden din, dünya, ahiret hususunda af ve afiyet istiyoruz. Sen’den bizleri iyi amellere ve amellerde de ihlasa muvaffak kılmanı istiyoruz.
7.Ya Rab!, izzetinle düşmanlarıma galip getir beni, mağlup ettirme, ezdirme. Rahmetinle kardeşlerime sevdir beni muhabbetimizi arttır, eksiltme.
8.Allah’ım! dünya ve ahirette işlerimizi üstlen,bizleri nefislerimizin ve yarattıklarından kimsenin eline bırakma.
9.Ey Rabbim! beni bu mücadelemde yalnız bırakma,yardımcısız bırakma. Bana katından tevhid sancağını omuzlayacak hayırlı bir nesil, güvenilir bir dost ihsan eyle. Ben ailemi, müminleri, malımızı, mülkümüzü Sana emanet ediyorum.

10.Rivayetlere göre Karia Suresini okumayı adet edinenler, tehlikelerden emniyette olurlar.
Bu sure-i celileyi iki tarafın arasını bulmak için okunduğu vakit Allahü Tealanın izni ile araları düzelir, barış hasıl olur.
Karia Suresi okunuşu;
 Bismillahirrahmanirrahim El kâriah. Mel kâriah. Ve mâ edrâke mel kâriah. Yevme yekûnun nâsu kel ferâşil mebsûs. Ve tekûnul cibâlu kel ıhnil menfûş. Fe emmâ men sekulet mevâzînuh. Fe huve fî îşetin râdiyeh. Ve emmâ men haffet mevâzînuh. Fe ummuhu hâviyeh. Ve mâ edrâke mâhiyeh. Nârun hâmiyeh. Sadakallahü’l-Azim.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim
Tüm hata ettiklerim nefsimden, isabet ettiklerim Allah(cc)’dandır.

EN DOĞRUSUNU ALLAH cc BİLİR