Ferec (Kurtulma) duası Hüzünlü Anlarda Okunacak Dua

Ferec (Kurtulma) duası Hüzünlü Anlarda Okunacak Dua

Allah’ın Resulü  her hangi bir hususta mahzun olunca aşağıdaki dua ile dua ederdi. (Deylemi “el Müsned”, İbni Asakir”Tarihu Dimeşk” İbnü Ebi’d Dünya “el-Ferec ba’de’ş-Şidde”) 

Bu duaya Ferec (Kurtulma) duası denir. 

Allahümme ahrusni bi aynikelleti lâ tenâmü veknüfni bi rüknikellezi la yürâmü, ver-hamni bi kudratike aleyyi ente sikati ve racâi fe kem min nı’metin en’amte bihâ aleyyi kalle leke bihâ şükri ve kem mim beliyyetin ibteleyteni bihâ kalle leke indeha sabri fe yâ men kalle ınde nı’metihi şükri fe lem yehrimni ve  yâ men kalle ınde belaihi sabri felem yahzülni ve yâ mer raani alel hatâyâ ve lem yefdahni es’elüke en tüsalliye alâ muhammediv ve alâ âli muhammed. ke ma salleyte ve bârekte ve terahhamte alâ ibrâhiyme inneke hamiydüm meciyd. Allâhümme eınni alâ diyni bi dünyâye ve ala ahırati bit takva .vahfezni fiymâ ğıbtü anhü ve la tekilni ila nefsi fiymâ hadartü yâ mel la tedurruhüz zünûbü.ve la tenkusu hül mağfiratü heb li ma la yenkusuke vağfir li mâ la yedurruk. İlahi es’elüke feracen kariybev ve sabran cemiylen ve es’elükel âfiyete min külli beliyyetin ve es’elükeş şükra alel âfiyeti ve  es’elüke davemel afiyeti ve es’elükel ğına anin nâsi ve la havle ve la kuvvete illa billâhil aliyyil azıym.” 

“Ey Allah! Uyumayan (koruma) gözünle beni koru, erişilmeyen rüknünle beni kuşat (koruma altına al). Bana yeten güç ve kudretinle bana rahmet eyle. Dayanağım, umudum ancak Sensin. Nice nimet var ki o nimeti bana lütfettin ama karşılığında benim Sana şükrüm az oldu. Nice bela ve musibet ve musibet var ki onunla beni imtihan ettin ama bela musibetler anında benim Sana karşı sabrım az oldu.

Ey nimetine karşı şükrümün azlığına rağmen beni mahrum etmeyen, imtihanına karşı sabrımın azlığına rağmen beni yalnızlığa terk etmeyen ve ey beni günahlar yaparken gördüğü halde rezil etmeyen Allah’ım!

Ben Senden dilerim ki, Hz. İbrahim’e salat ettiğin , bereket verdiğin ve rahmet ettiğin gibi Hz. Muhammed’e ve aline de salat edesin. Şüphesiz Sen Hamid ve Mecid’sin.(hamde layıksın ve ulusun).

Ey Allah ! dünyamı(n imkanlarını bahşetmeni) vesile kılarak dinimi (yaşama) konusunda bana yardımcı ol. Yanında olmadığım(evladım,ailem ve malım gibi değer verdiğim) şeyler konusunda beni muhafaza eyle. Yanlarında bulunduğum şeyler hususunda da beni nefsime havale etme.

Ey günahlar Kendisine zarar vermeyen ve bağışlamak bir şeyini noksan etmeyen Zat! Sana noksanlık getirmeyen mağfiretini lütfeyle ve sana zarar vermeyen günahlarımı bağışla.

Ey benim İlahım! Ben Senden(her sıkıntı ve zorluktan) en yakın bir çıkış, (itirazsız) pek güzel bir sabır dilerim, her beladan uzak bir afiyet dilerim, afiyet karşılığında şükretmey (e muvaffakiyet)i dilerim. Afiyetin devamını niyaz ederim ve insanlara muhtaç olmamayı isterim. Masiyetten uzak durmak ve taate güç yetirmek ancak O Ulu ve Yüce olan Allah’ın yardımıyla mümkündür.