Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 2

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 2 

11- EL MÜTEKEBBİR: 

Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren
Günde zikir sayısı : 662

İzzete ve refaha nail olmak için okunur.

Ya Mütekebbir ismini hergün okuyan konuştuğu zaman karşısındakileri tesiri altında bırakır.

Okuyanın hayır ve bereketi çoğalır.

Her gün sabah namazının ardından 664 kez Ya Mütekebbir ismini zikreden itibarlı olur. Karşısındakiler ona itaat eder, sözü geçen bir kişi olur.

Her gün müşteri saatinde 262 kez okuyanın bereketi artar.

Kötü davranışları olan ve sürekli haram işleyen kişinin üzerine 262 kez okunursa o kişi davranışlarını düzeltir.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, adli ve idari üst makamlardan ne dilerse reddolmaz. Ancak haklı olması şartıyla. Zaten bu tür şeyleri kötülük için kullananlar ve haksızlık yaparak kazanç temini için kullanmaya kalkanlar, mutlaka cezalarını çekecekleri gibi, büyük vebal altına girmiş olurlar.

Bu zikre devam eden kimse, her türlü etkili ve yetkili kimseyi, ister devlet başkanı olsun, ister bakan, ister diger yetkililer ve büyük zenginler olsun, Allah’ın izniyle herkesi etkisi altına alabilir.

Bu ismin zikrini vird edinip devam eden kimse, Allah’ın izniyle yüceliklere erer.

El Mütekebbir isminin zikrine her gün sabah namazının ardından 664 kez okuyarak devam eden kimseye, zalim ve zorbalar itaat eder, sözü, sohbeti etkili hale gelir.

Bu ismi 101 kez bir kağıda yazıp başında taşıyan kimsenin Allah, kadir ve kıymetini artırır irtibat ve rütbesini yükseltir.

Bu ismi zikredenlerin görünüşlerinde heybet, maişet ve geçimlerinde bereket hasıl olur.

Yâ Mütekebbir ismini pazar günü güneş doğarken yazdıktan sonra taşıyan ve her gün 662 kez Yâ Allah, Yâ Mütekebbir celle celâlüh diye zikreden ve bunu vird edinip okuyan kimse herkes tarafından hürmet ve saygı görür. Her arzusu emir gibi yerine getirilir. Sözü her yerde geçer olur. Bütün mahlukat tarafından sevilir. Zalimler, zorbalar ve vahşi hayvanlar kendisine boyun eğer. Her gün artan bir izzete ve refaha nail olur.

Bir Arabî ayın ilk pazar günü güneş doğarken el Mütekebbir ismini yazıp taşıyan kimse bir zalimin yanına girdiği zaman o zalimi zelil kılar. Ağzını açamaz bir hale düşürür.

Cuma günü güneş saatinde yazıp bir hane veya mağazanın yüksek bir yerine aılırsa Allah orayı her türlü bela ve afetten, yangından, depremden, hırsızlıktan, zarar ve hasardan muhafaza buyurur.  

 

12-EL HÂLIK: 

Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tesbit eden hepsini yoktan var eden.
Günde zikir sayısı : 731

İşlerde üzüntüden ve sıkıntıdan kurtulmak için okunur.

Ya Halık ismini zikredenin kalbi nurlanır. Her işte başarılı olur. Bela ve kötülüklerden korunur.

İyileşmesi zor akıl hastalığı olanlar bu ismi yazıp taşımaları halinde faydasını görürler.

Çözülmesi zor olan bir işi olan kişi; kıbleye yönelip 5115 kez Ya Halık ismini zikredip, işinin çözülmesi için dua ederse işi halolur.

7 gün 100 kez Ya Halik ismini okuyan kimse, gelecek bela ve musibetlere karşı korunur.

Bu mübarek isim, daha çok sanatkarlara ait bir zikirdir. Yani daha çok sanatkarlar ve sanatkarlar ruhlu insanların bu ismi okumaları gerekir. Ancak sadece onlara mahsus değildir. Bu ismi vird edinenler işlerinde ve özellikle sanatlarında başarılı olurlar.

Ya Halik ismini, seher vaktinde zikredenlerin, kalpleri çabuk nurlanır ve basiretleri açılır, hikmet sahibi olurlar.

İyileşmesi zor bazı hastalıklar için bu ismin yazılıp taşınması ve zikrine devam edilmesi tavsiye edilmiştir.

Her kim bu mübarek ismi vird haline getirir ve geceleri buna devam ederse, Allah, o kimsenin içini ve dışını nuranileştirir. Gam ve kederden kurtarır, ahiret saltanatı ile taltif eder.

Çözülemeyen bir işi olan kimse, temiz bir vaziyette ve abdestli olarak kıbleye karşı tenha bir yerde bu ismi 5115 kez zikreder ve halini Allah’a arz edip dua ederse, isteği yerine getirilir ve kolayca çözülür.

İşleri sürüncemede kalan veya bir çıkmaza saplanan kimse her gün 731 kez Yâ Hâlık ismini zikrederse kısa zamanda içinde bulunduğu çıkmazdan, üzüntü ve sıkıntılarından halas olur.

 

13- EL BÂRİ’: 

Eşyayı ve herşeyin vucüdunu herşeyin birbirine uygun halde yaratan
Günde Zikir Sayısı : 214

İşinde başarılı olur, şöhret bulur.

Ya Bari ismini 7 gün 100 kez okuyan selamete erer ve afetlerden korunur.

Günde 210 kez şems saatinde okuyan; düşmanlarını yener, feraha erer ve zihni, aklı gelişir.

En az bir sene okumaya devam eden şifa verir. Şifacı olur. Ağır işler kolaylaşır.

Ya Bari ismini 45360 kez abdestli ve kıbleye yönelerek okuyan; ardından isteği doğrultusunda dua ederse isteği gerçekleşir, duası kabul görür.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, başkalarının başaramadığı işleri başarır.

Bu ismin zikriyle meşgul olan kişi hasmına galip gelir.

Bu ismi vird edinen kimse gam ve kederden kurtulur.

Bu ismin zikrine devam eden kimselerin zekalarının güçleneceği ismin özellikleri içinde sayılmıştır.

Bu ismin zikrine 7 gün 100 kez okuyarak devam eden kimse, ruhen ve bedenen sağlık ve sıhhate kavuşur.

Her gün bu ismin zikrine devam eden kimse kabir azabından kurtulucağı belirtilmiş ve Allah’ın kendisi için bir melek yaratacağı, kabirde ona arkadaşlık edip zulmet ve vahşetten koruyacağı belirtilmiştir.

Sürekli başı ağrıyan kimsenin, bu ismi yazarak başına koyarsa bu ismin hürmetine baş ağrısının geçeceği de bu ismin özelliklerindendir.

Haksız yere hapis edilen bir kimse temiz bir halde kendisi ve yahut onun nam ve hesabına yakınları bir oturuşta 45 796 kez 7 gün okurlarsa aleyhinde hüküm verilemez. Hüküm verilmişse bozulur ve halas nasip olur. Bunu birkaç kişi okuyabilirler. Ancak okumaya başlarken abdest almalı 2 rekat namaz kılmalı ve okuma bitinceye kadar konuşmamalıdır.

Bu ismi vird edinen kimse işlerinde her zaman başarı elde eder. Kendisi bir sanatkârsa harika eserler, bir doktorsa hastalarını şifaya kavuşturur. Bir yazar çok kıymetli eserler verebilir. Okuyan bir talebe ise iftihar listelerine geçer. 

 

14- EL MUSAVVİR: 

Tasvir eden, herşeye bir biçim ve özellik veren
Günde Zikir Sayısı : 336

Maksat ve merama ulaşmak için okunur.

Ya Musavvir ismini zikreden başladığı işte başarılı olur, geri kalmaz ve yaptığı iş bozulmaz. Sanatkarsa sanatında başarılı ve üstün olur.

Ya Musavvir ismini 365 kez zikreden sıkıntılarından kurtulur, çocuğu ahlaklı olur.

Günde 336 kez okuyan kişi düşmanını dost yapar.

Bir istek veya arzu için okunursa okuyanın arzusu gerçekleşir.

El Musavvir ismini 3360 kez okuyan kimse dilediğini rüyasında görür okumayı gece herkes yattıktan sonra yapmak gerekiyor. Önce 1000 kez Kaf, Ya, Ayn, Sad sonra da 3360 El Musavvir okumak lazım. Ayrıca bir defada istediği kişiyi göremezseniz. Üç, beş, yedi defa tekrar etmek gerekiyor.

Dilediği bir kimseye rüyasında görünmek, meram veya maksadını kabul ettirmek için bu ismi okumak isteyen kimse geceleyin herkes uyuduktan sonra 1000 kez Kâf, hâ, yâ, ayn, sâd 3360 kez Yâ Musavvir ismini okur ve okurken muradını düşünerek ve dilediği kimseyi tahayyül ederek 3 veya 7 gece zikir ederse muradını istediği kimseye rüyasında gösterir ve isteğini kabul ettirir.

Bu ismin en büyük özelliklerinden biri de tıbbın dışındaki nedenlerden dolayı çocuğu olmayanlara faydalı olması ve bu ismin hürmetine Allah’ın çocuk ihsan etmesidir.

Çocuğu olmayan bir kadın 7 gün oruç tutup, iftar anında 21 kez Ya Musavvir ismini zikrederse kendisine yüce Allah çocuk ihsan eder. Erkek üç gün oruç tutup iftar anında 21 kez bu ismi bir bardak suya okuyup üflerse ve içerse, Allah bu ismin geregi olarak o erkeğe çocuk ihsan eder.

Bu ismin zikrine her gün 365 kez devam eden kişi, yüksek ruhani varlıklarla ilişki kurup onlarla görüşebilir. Daha kolay ve daha çabuk bir irtibat için Ya Halik Ya Bari Ya Musavvir isimlerinin birlikte okunması tavsiye edilir.

Herhangi bir meslek sahibi bilhassa ressamlar, heykeltraşlar, mühendisler yazıp üzerinde taşırsa kendi mesleklerinde veya sanatında şöhret yapacak kadar isim yapar.

Her gün namazlardan sonra 336 kez okumayı vird edinen kimse, az zamanda murad ettiği şeyleri evvela rüyalarında daha sonra uyanık iken aşikâr ve ayrıntılı biri şekilde görmeye başlar. 

 

15- EL ĞAFFÂR:

Mağrifeti pek çok
Günde Zikir Sayısı : 1281

Bağışlanmak ve günahlardan korunmak için okunur.

Ya Gaffar zikrine devam eden günahlarından, hata ve isyanlarından mağfiret bulur. Affolunur. Hasımlarının gözünde görünmez olur. Kavga ve savaş durumunda düşmanları tarafından görülemez.

Gaffar ismini zikreden Allah’dan merhamet istemiş olur.

Günde 1200 kez okuyan maddi ve manevi halini düzeltir. Gizli şeylerin esrarına vakıf olur. Sinirlenip herşeye parlayan kişiler bu ismi okursa öfkeleri yatışır.

Arabî ayın son cuma gecesi yazıp üzerine 1281 kez Yâ Gaffar ismini okuduktan sonra üzerinde taşıyan kimseyi Allah her bir zalimin şerrinden ve belasından korur.

El Gaffar isminin zikrine devam eden kimseyi, Allah himayesi altına alır. Devlet veya amirlerine tarafından yapılabilicek zulümden, zorba ve zalimlerin şerrinden korur.

Bu ismi zikreden kimse Allah’a sığındığı için, O’nun himayesine girer. Bu vesileyle o kişinin başına gelebilecek her türlü kaza ve bela kapılarını kapatır. Günahlara karşı korur. Ayrıca, o kimseyi günahlardan tevbe etmesi için fırsat ve imkan tanır. Kendi korku ve sevgisini o kulunun kalbini yerleştirir.

Kavga edene karşı El Gaffar ismini Ya Gaffar şeklinde okuyup üflemek, kavgayı durdurur ve sakinlik verir.

Bağışlanmak isteyenler Cuma günü 100 kez, rızkında bereket, mal ve evladında hayır isteyenler her gün 70 kez okuyup arkasından”estafurullahe innehü kane gaffara” diye dua  etmelidir.

Bilhassa sıkıntılı ve üzüntülü hallerde çekilen istiğfarlar yani bu isme sığınma şekli olan “estafurullahhe’l-azim ve etübü ileyh” cümlesi, insanı rahatlatır ve huzura kavuşturur. Çünkü ruhun yer çekimi olan günahlar, ruhu yıprattığı yırtıp kanattığı için acı verir ve üzer. Bunun tedavisi de ancak dua ve isiğfardır. 

 

16- EL KAHHÂR:

Herşeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olan
Günde Zikir Sayısı : 306

Zalimleri kahretmek için okunur.

Kahhar ismi; düşmanı kahretmek ve düşmanı helak etmek gibi bir tesire sahiptir.

Ya Kahhar ismini her gün okuyanların kalbinde dünya sevgisi kalmaz. Nefsine yenik düşmez. Düşmanlarını hezimete uğratır.

Düşmanına karşı beddua da bulunsa düşmanı helak olur. Şehvet ve hırstan kurtulur.

Gece yarısı ve güneş doğarken zikredenler düşmanlarına galip gelirler. Ve düşmanın zulmünden kurtulur. Mazlumlar, üzerlerindeki zulmün kaldırılması için bu isme sığınıp zikrine başvururlar.

Bu ismin okunmasında esmanın artırılarak okunması, tesirin güçlenmesine vesile olur. Verilen adetten az okunmaması ise esastır. Bu ismin etkisini görmek için, o ismin kalpte sıcaklıgının duyulması şarttır.

El Kahhar ismi iki tarafı da keskin bir kılıç gibidir. Bu nedenle haksız yere okuyan kimse kendisini mahveder. Yapılan beddua hadislerde anlatıldığı gibi, gökyüzüne çıkar ve hedefini arar şayet bulamazsa sahibine geri döner.
Bu nedenle önce okunacak kimsenin önce ıslahı için dua edilir. Eğer ıslahı mümkün değilse Allah’a havale etmek en doğrusudur kahrını istemek yapılacak en son iştir.

Bir pehlivan okumayı alışkanlık haline getirirse, rakiplerin sırtını yere getiremez.

Avukat okursa haklı olduğu bütün davalarda kısa yoldan kazanır.

Faydalı ve büyük işler yapan biri işlerinde başarılı olur.

Zayıf okursa güçlenir.

Eşinden kabalık görüp fiziksel müdahaleye uğrayan bir kadın okusa eşi artık kendine kötü muamele edemez.

Bu ismin zikrine devam eden, helal olmayan yollarda koşan haram işlerle uğraşan ve şehvetine mağlup olan bir kimse ise, şehveti söner, nefsani duyguları baskılardan kurtulur, harama ait aşırı duyguları ortadan kalkar. 

 

17- EL VEHHÂB: 

Her türlü nimeti devamlı bağışlayan
Günde Zikir Sayısı : 196

Sıkıntısız borçsuz bir hayat için okunur.

Ya Vehhab ismini sürekli zikreden kişinin rızkı artar, maddi sıkıntılarından kurtulup, refaha erer. Mahlukata karşı güçlü ve heybetli görünür.

Dua edilirken 7 kez zikr olunursa duanın kabulune vesile olur.

Zeka ve anlama güçlüğü olanlara yazılarak içilirse faydası olur.

Bir kimse her 5 vakit namazın farzından sonra yerinden kalkmadan 14 kez bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez. Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.

Aynı şekilde veya mümkünse secdede zikretmeye devam ederek Allah’tan ilim, hikmet ve hidayet dilerse, dileği yerine gelir. Yüce Allah’ın ihsan, ikram ve lutfuna mazhar olur.

El Vehhab isminin bir kağıt üzerine yapıp üzerinde taşıyan kimsenin kısmeti geniş ve rızkı bol olur. Sabah namazından sonra 186 kez zikre devam etmek gerekir.

Kuşluk vakti kılınan Duha namazından sonra secdeye gidip zikrine devam eden kimse dünyalık olarak istediği mal ve menfaate sahip olur.

Vehhâb ismini Arabî bir ayın ilk yarısında bir cuma günü şems, zühre veya müşteri saatinde misk ve safran mürekkebi ile yazıp üzerinde taşıyan ve her gün güneş doğarken 196 kez Yâ Vehhâb ismini zikreden kimsenin maişetini Allah hiç zahmetsiz ihsan eder ve bu
kuluna bahşettiği nimetleri yorulmadan ve mesuliyetsiz verir. Bu kimse, huzuru kalple, borçsuz, harçsız, sıkıntısız geçinir gider. Birçok mülk ve evlada nail olur. Dünyası da ahireti de mamur olduğu halde ve uzun bir ömür sürdükten sonra gözlerini hayata mesut olarak yumar.  

 

18- ER REZZÂK: 

Yaratılmışlara faydanılacak şeyleri ihsan eden
Günde Zikir Sayısı : 308

Bol rızıklı ömür için okunur.

Her sabah namazından sonra 308 kez Ya Rezzak ismini zikredenin rızkı artar, maddi sıkıntıları sona erer.

Aç karnına günde 20 kez okuyanın zekası ve zihni açılır.

İşini gördüreceği kişinin yüzüne 26 kez okunursa işi görülür.

Kötülüklerden ve fitnelerden korunmak için sabah namazı vakti girmeden evin dört tarafına 10’ar kez Ya Rezzak ismi okunarak üflenir.

Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyana; kapalı kapılar açılır, maddi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar.

Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek için Ya Rezzak isminin zikrine başvurulur.

Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, genişlik ve ferahlık kazanır.

Bu isim Mikail Aleyhisselam’m tesbihidir. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken 308 kez okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızık sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar.

Sabah namazından önce evinin sağ tarafından başlayıp her köşesinde Ya Rezzak diye okuyan kimsenin rızkı geniş olur.

Günde 315′er kez 5 gün zikrine devam eden kimsenin maddi isteği yerine gelir.

21 gün yemekten önce Ya Rezzak okuyan kimsenin zihni açılır hafızası kuvvetli, anlayışı ince ve kolay olur.

Şaban ayının 15. Berat gecesi Yâ Rezzâk ismini yazıp üzerinde taşıyan ve her gün 308 kez zikreden kimse gelecek Berat gecesine kadar her türlü geçim zorluklarından masun olur. Hayatı hep bollukla geçer. Tuttuğu bütün işleri hayırla ve kazançla bitirir.  

 

19- EL FETTÂH: 

Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıran
Günde Zikir Sayısı :  489

Maddi manevi hayırlar için okunur.

Ya Fettah isminin zikrine devam edene Allah hayır ve bereket ihsan eder. Darlık ve sıkıntı çekmez.

Okuyanın kalbi nurlanır, işleri kolaylaşır. Makam ve mertebesi yükselir, kimseye muhtaç olmaz.

Sabah namazlarının ardından sağ elini kalbine koyarak 71 kez okuyanın kalbi temizlenir.

Yatarken okuyana rüyasında bilmediği şeyler gösterilir.

Zor bir durumdan kurtuluşa ermek için niyet ederek utarit saatinde 489 kez okunur.

Düşmanının dost olması niyetiylede utarit saatinde kez defa okunmaya devam edilirse düşmanı dost olur.

Zikri vird edinen kimsenin gözlerinden manevi perde kalkar. Kendisine hiçbir zararlı zarar veremez. Bu mübarek isim hürmetine Allah o kimseye gayb hazinelerini açar.

Bu ismi vird edinerek Allah’tan her hangi bir konuda dilekte bulunan kimsenin dileği geri çevrilmez. Maddi kapılarda kendisine açılır ve hayatı boyunca işlerinde başarılı olur.

Bir Arabi ayın ilk cuma günü Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini yazıp bir iş yerinin yüksek bir yerine asan ve her gün iş yerine gelince 797 kez Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini birlikte okuyan kimse, iş yerinde işlerine yetişemiyecek kadar bol işe ve müteriye kavuşur. Hayırlı ve bol kazanç elde eder. İş yeri zararlı ve kötü şeylerden korunur.

Sabah namazından sonra elini göğsüne koyup 15 kez okumaya devam edenin kalbi aydınlanır işleri kolaylaşır ve rızkı bol olur.

Yâ Fettâh ismini vird edinen kimseye Allah gayb hazinelerinin kapılarını açar. Hiç ummadığı yerlerden ihsanlarda bulunur. Maddî olarak da bütün kapılar kendisine açıktır. Hayatı boyunca tuttuğunu koparır. İşlerini başarır.

Evlenmek isteyen bir kız bir Arabî ayın ilk cumasında ve salâ vaktinde Yâ Fettâh ismini temiz bir kağıda yazıp beyaz ipekli bir mendile sarıp göğsünde taşır ve her gün sabah namazı vaktinde 489 kez Yâ Fettâh ismini okur ve 7 hafta kadar devam ederse bu müddet içerisinde Allah kendisine hayırlı bir eş ihsan eder.

20-EL ALÎM: 

Her şeyi çok iyi bilen
Günde Zikir Sayısı : 150

İlim zenginliği için okunur.

Ya Alim zikrine devam eden gizli sırlara vakıf olur. Herşey ona beyan olur.

Okuyanın ilmi artar, hikmetli konuşur ve yüce makamlara erişir.

El Alim ismini yazıp suda silip içenin anlayışı ve zekası artar.

Bu ismin verilen miktarda ve şartlarına uygun olarak okunursa zikrini vird edinip yapan kimseye dost, düşman içinde ne gizlerse bildirilir.

Bu ismin zikrine devam eden kimse istediğini elde eder, her türlü arzu ve isteğine kavuşur.

Bu mübarek ismin büyüleme özelliği de vardır. İsteyen istediğini bu ismin zikriyle tesir altına alabilir. Bu kişi ister amir olsun ister memur, isterse sevdiği biri olsun, üstünde hakimiyet kurup hükmünü ve bilgisini istediği gibi yürütür.

Her gün 150 kez zikreden kişi, Allah hakkındaki ilim ve bilgiye iman ve izana yani kısaca marifetullaha sahip olur. Evham ve şüpheleri kalkar, İlme’l-yakin derecesine ulaşır.

Her namazdan sonra 150 kez Yâ Alîm isminin zikrini vird edinen kimseye Allah, dünyevî ve uhrevî ilim kapılarını açar. Bir çok gizli esrara vakıf eder. Bu ismi vird edinen kimse her şeyi teshir eder. Bütün mahlukat kendisine itaat eder.

Bu ismi temiz bir porselen tabağa 7 gün sabahları yazılıp Zemzem veya yağmur suyu ile silinerek içilirse hafızayı kuvvetlendirir.