Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 4

Esma-ül Hüsna’nın Havassı ve Sırları – 4 

31-EL LATÎF: 

En ince işlerin bütün nceliklerini bilen, kullarına iyilikler ulaştıran
Günde Zikir Sayısı : 129

Dileklerin olması, kısmet ve rızık için okunur.

Ya Latif ismi; insana her hususta fayda veren, havassı en çok olan isimlerden biridir.

Ya Latif ismini zikreden huzura kavuşur, her şeyde başarılı olur. Maddi durumu düzelir. Hasta olan iyileşir. Sıkıntı ve bunalımdan kurtulur. Arzu ve isteklerine kavuşur. Günde 16641 kez okunması tavsiye edilmiştir.

Bu ismin zikrine usulüne uygun olarak devam eden kimse, işinin görülmesi için katına çıktığı makamlarda kabul görür ve istediğini elde eder.

Her gün beş vakit namazın ardından 129 kez Ya Latif diyerek, işlerini ALLAH’a havale eden kimse, giriştiği her işte başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur.

Zor bir işle karşılaşıp, nasıl çözeceğini bilemeyen ve sıkıntısı kendisini rahatsız eden kimse, temiz bir kalp ile ve iyi bir niyetle 16.641 kez bu ismi zikrederse, problemi çözer, sıkıntısı gider, duası kabul görür.

Rızık darlığı çeken,geçim sıkıntısı çeken kimse, aynı miktarda bu ismi okuyup, arkasından halini Allah’a arz ederse, Yüce Allah onun sıkıntısını çözer,rızkını genişletir.

Kendisi için hayırlı olduğuna inandığı her hangi bir iş yada hacet için 16.641 kez zikrederse, niyetine ulaşır, istediğini elde eder.

Her gün 133 kez okumaya devam eden kimsenin zor işleri kolaylaşır. Allah’ın lütfuna kavuşur.

Her gün 9 kez zikreden ilahi tecellilere kavuşur, rızkı genişler.

Bir kimse her gün Ya Latif ismini “Besmele” ile birleştirerek ”Bismillahil-Latif” şeklinde 698 kez zikrederse her ne isteği arzusu varsa yerine gelir.

Yâ Latıyf ismi Hayy ve Kayyûm esmaları kadar tesirli ve en keskin bir kılıçtan daha müessir bir isimdir.

Her gün sabah ve akşam 1000′ er kere Yâ Latıyf ismine ve salavata devam eden kimsenin meşru ve makul olan her çeşit ne dilek ve muradı varsa mutlak ve mutlak hasıl olur. Kısmet ve rızkı çoğalır. Her istediği şey meydana gelir. Herkes tarafından sevilir. Halk kendisine yardım etmekten zevk duyar.

Bu ismi vird edinen kimse çok kısa zamanda kendisine gelen lütuf ve ihsanlara kendisi de şaşar kalır. Bekarsa evlenir. Fakir ise refah ve bolluğa kavuşur. Mahpus ise kısa zamanda halas olur. Garip ise yurduna döner. Çıplaksa giyinir. Bu virdin faydalarına hudut yoktur, tecrübe eden görür.

Ya Latif isminin her hangi bir iş için okuyan kimseye, önce ismin zikrini, sonrada Fatiha ve İnşirah sureleri ile iki rekat namaz kılıp arkasından da istediği şey için dua etmeyi tavsiye edilmiştir.

 

32- EL HABİR: 

Herşeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdar
Günde Zikir Sayısı : 812

Hafıza ve idrakin genişlemesi için okunur.

Ya Habir ismini zikredende ruhaniyet kesbeder, eşyanın sırrına vakıf olur. Kötü ahlak ve zalim şerrinden kurtulur. Rüyasında istediği şey hakkında bilgi alır.

40 gün 7000 kez okuyan bu ismin hadimi ile görüşür.

Bu ismi zikriyle pazar günü güneş saatinde meşgul olan kimse, her hangi bir şeyden kendisine zarar gelir mi gelmez mi, öğrenir ve ona göre hareket eder. Bu saat erkekler içindir hanımlar ise Ay saatini tercih etmelidirler. Bir kimse istediği sırrı bu ismin tertibiyle öğrenebilir.

Her gün 812 kez okumaya devam eden kimse, ruhani varlıklarla görüşür ve keşiflere sahip olur. Birtakım sırlar kendisine açılp bildirilir.

Aynı şekilde zikrine devam eden kimse, zulüm görüyorsa kurtulur adalate mazhar olur.

Bir kimse yatmadan önce 7 kez “Ela ya’lemü men halak ve hüve’l-latifü’l-Habir” ayetini okursa, dilediği şeyi ve istihare ettiği konuyu rüyasında görür.

Bu ismi, cam veya porselen bir kap içine yazıp su ile silinir ve anlayışı kıt veya zihni kapalı bir kimseye içirilirse, anlayış kabiliyeti artar, zihni açılır, hafızası kuvvetlenir.

Habîr ismini bir kağıda yazıp yastığının altına kor ve 812 kez Yâ Habîr ismini okuyup konuşmadan sağ tarafına yatan kimse niyet ve muradını rüyasında görür. Gerekirse 3 gece tekrarlanır.

Temiz bir tabağa Yâ Habîr ismini yazıp yağmur suyu ile silip, 812 kez Yâ Habîr okuyup hafızası zayıf bir kimseye 3 veya 7 gün içirilse hafızası kuvvetlenir ve idraki genişler.  

 

33- EL HALÎM: 

Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre veren
Günde Zikir Sayısı : 88

Ahlak ve hilim / huy güzelliği için okunur.

Ya Halim ismini zikreden arifler zümresinden olur. Merhametli ve sözü geçen bir kişi haline gelir. Dünyayı bırakıp, tâata yönelir. Sinirli ve asabi olan kişiler okursa durumları düzelir.

Ya Halim ismi her gün usulüne uygun olarak çok serkeş, haylaz, huysuz ve yaramaz  bu zikirle yavaş ve uyumlu hale gelir.

Hayırsız koca ve yaramaz kadın (eşi) üzerine okunur. Herkes kendince çekilmez ve katlaması güç olarak bulduğu kişilerin üzerine bolca okuyup üfleyebilir.

Hz.Musa, şerrinden korktuğu Firavun’un yanına her gidişinde Ya Halim ismini çokça okurdu.

Bir işte bir makamda idareci olan bir kimse her gün 88 kez bu ismi zikrederse, öfkesinden  kurtulup, sukünet bulur, idareciliğini rahatça yapar.

Öfkeli, sinirli ve asabi kimseler, öfkelendikleri anda 88 kez Ya Halim diye zikrederlerse öfkeleri geçer ve sakinleşirler.

Suya yada gülsuyuna okunup eve, işyerine ya da araziye serpilirse bereket hasıl olur. Herhangi bir araca okunursa, kazadan beladan korunur. Eve serpmekle, her türlü şer ve beladan korunur.

Mahkemede hakimin zulüm ve haksızlık yapmasından korkan, mahkemeye giderken 88 kez okursa hakimin haksızlık yapmasından korunur.

Geceleri ağlayan, uyku uyumayan bir çocuğun üzeriene 88 kez okunursa, çocuk huysuzluk yapmadan uyur, güzel ahlaklı, halim ve selim iyi huylu bir çocuk olur.

Bu mübarek isim gerek kendisi, gerek ailesi ve çocukları, gerek düşmanlarını sakinleştirip, faydalı hale getirmek ve ıslahı için çok faydalıdır.

Bu ismi hiddet ve gazab üzerinde olan bir kimsenin yüzüne karşı 88 kez okunup üflenirse öfkesi derhal sakinleşir.

Ağlayan, huysuluk eden bir çocuğun üzerine 88 kez Yâ Halîm okunup ayrıca bir tabağa da Yâ Halîm yazdıktan sonra suyla silinip su 3 veya 7 gece içirilse çocuk sakinleşir. Huysuzluk etmeden uyur. İyi ahlaklı, halim selim bir halde yetişir.  

 

34- EL AZİM: 

Çok Azametli
Günde Zikir Sayısı : 1020

Sözünün tesirli ve sayırlı olmak için okunur.

Ya Azim ismini zikreden korktuğu ve çekindiği şeylerden korunur. Hastaysa şifa bulur. İnsanlar arasında itibarlı olur, şerefi yücelir. İstek ve arzularına kavuşur. İşlerinde başarıya ulaşır. Yüksek mertebelere ulaşır.

El Azim ismini her gün sabah namazından sonra 1024 kez zikredenler huzur ve mutluluk, yüksek makam ve mevki, şan-şöhret elde ederler. Kısa zamanda emsalleri arasında fark edilir hale gelirler. Herkes tarafından sevilir ve sayılırlar.

Bir hastaya 1010 kez okunsa eceli gelmemişse şifa bulur.

Usülüne uygun zikredenleri Allah, korkup çekindiği şeylerden koruyup kurtarır, umduklarına ihsan eder.

Her sabah devamlı olarak 120 kez Ya Azim isimini zikreden, halk arasında itibar görür herkes tarafından sevilir ve sayılır. Bütün insanların nazarında önemli ve kıymetli bir insan haline gelir.

Gümüş bir yüzük üzerine yazıp parmagında taşıyan ve devamlı olarak bu mübarek ismi zikreden kimsenin istediği şeyleri Allah verir. Kadri kıymeti olur.

Her kim bu ismi sabah namazlarından sonra 1020 kez okumayı vird edinirse kısa zamanda bulunduğu halden yükselmeye başlar. Allah tarafından kendisine muhabbet elbisesi giydirilir. Herkes tarafından sevilir, hürmet görür ve sözü her yerde tesirli olur. Kendisi hakkında bilinmesini istemediği şeyleri Allah’ın lütfü ve keremiyle örter ve halka bildirmez. Korktuğu her şeyden emin olur.

Her gün 1020 kez Yâ Azıym ismini okumayı adet edinen kimse herhangi bir meslekte olursa olsun az zamanda en başa çıkar. Herkesin sevgilisi olur. Nüfuzu her an artar. Kendisine itiraz edecek, isteğini reddedecek bir yer ve hiçbir makam bulunmaz.  

 

35- EL GÂFÛR:

Affı ve mağfireti pek çok
Günde Zikir Sayısı : 1286

Günahların affı, kötü ahlakı bırakmak için okunur.

Ya Gafur ismini zikredeni Allah af ve mağfirette bulunur. Fakirlikten kurtulur. Korktuklarından emin olur, korunur. Şiddet ve öfkeli kişilere karşı Ya Gafur ismi okunursa öfkeleri yatışır.

Her farz namazının ardından Ya Gafur ismini okumaya devam edene; ruhaniler gelerek isteklerini yerine getirir.

Hapse düşen bir kimse, bu ismin himayesine girer ve usülune göre belirtilen miktarda okumaya devam ederse, hapishaneden çıkmasına bir vesile olur.

Maddi sıkıntılar içinde olan ve ipotek altında bulunan kimse, bu tertibe göre okumaya devam ederse, Allah o kimseyi gayb hazinesinden varlığa ve servete boğar.

Günahlarımızın bağışlanması ve affedilmesini dilemek için bu ismin zikrini saat şarti ve adet sınırı olmadan zikredebilirler. Bu ismi vird edinip okumaya devam eden kimseler umulur ki  Allah, rahmeti ve mağfiretiyle bağışlar. Lutuf ve ihsanlarıyla memnun eder.

Bütün öfkeli, hiddetli ve şiddetli kimselerin zarralarından kurtulmak ve korunmak için bu ismin virdiyle Allah’a sığınırlar, korktuğu şeylerden korunur, umutlarına ulaşırlar.

Birbirlerine dargın olan karı-koca, amir-memur, müşteri-patron, kardeşler veya arkadaşlar, gelin-kaynana, veya herhangi bir kimseyi barıştırmak için bir bardak suya 1286 kez okunursa ve taraflara içirilirse veya bir kağıda yazılıp yine üzerine aynı miktarda Ya Gafur okunduktan sonra herhangi birinin üzerinde taşınması sağlanırsa kısa zamanda aralarındaki buzlar erir ve barışırlar.

3 veya 7 gün matlubunun kendisine muhabbet etmesi niyet ve maksadı ile 1286 kez Yâ Ğafur okur ve matlubunun yüzüne doğru üflerse arzu olunan sevgi ve muhabbet kat kat artar.

Ateşli hastalıklarda ve humma(kızamık) için yazılıp fayda verdiğine dair havas kitaplarında tecrübe edildiği kayıtlı bilğiler var.

Ölüm halinde olan ve dili tutulup kelime-i tevhit veya kelime-i şahadet okuyamayan kimseye Seyyiü’l-İstiğfar yazılıp, suda silinerek içirilirse, bi-iznillah dili çözülür ve kolay ve imanla ölmesine vesile olur.

Cuma günü namaza yarım saat kala saladan sonra 1009 kez okuyanın mağfiret edilmesine vesile olur.

Bir kağıda yazılıp su ile silinerek içilmesinin, bir takım rahatsızlıklara ve hastalıklar için iyi geldiği, ağrı ve sızıların kesilmesinde etkili olduğu söylenmektedir.

Bu ismi vird edinen kimseyi Allah af ve mağfiret buyurmakla beraber korktuğu şeylerin hepsinden emin eder ve muhafaza buyurur. Kötü ahlaklarını iyi ahlaka tebdil eder.

Yâ Gafûr ismini yazıp üzerinde taşıyan ve her gün bu ismi 1286 kez okuyan kimseye karşı hiçbir kimse tarafından her ne kadar nüfuzlu ve cebbar olursa olsun katiyyen hiddet ve şiddet gösterilemez.

Bir mahkemeye girerken yahut hiddet ve gazabından korkulan bir kimsenin yanına gitmeden evvel 2 rekat namaz kılıp 1286 kez Yâ Ğafur ismini okuyup sonra secdeye varıp: “Yâ Rabbi! Bu kulunu sana havale ediyorum, şer ve zulmünden beni koru!” diye dua ettikten sonra o kimsenin yanına gidilirse gayet iyi bir şekilde karşılar ve her ne istersen onu yapar.  

 

36- EŞ ŞEKÛR:

Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık veren
Günde Zikir Sayısı : 526

Talihin açıklığı, bol rızık için okunur.

Ya Şekur ismini zikreden kişinin refahı artar, sıhhat ve huzur içinde olur. Her işinde kolaylık bulur. Kazandığını kaybetmez. Nimetleri eksilmez. Zalim ve düşman şerrinden korunur.

Bu ismi okuyan kimseler, her türlü kaza ve belalardan korunur. Cenab-ı Hak, bu ismi okuyup vird edinen kimseyi büyük-küçük her türlü fenalıklardan korur.

Her gün 526 kez zikreden kimse, verilen nimetlere şükretme lezzetini, ibadete devam etme zevkini ve muhtaç olanlara da ikram etme özelliğini kazanır.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, sağlıklı kalır ve çok mal sahibi olur.

Ağır cüsseli ve nefes darlğı çeken kimseler cam bir kaba yazıp su ile silip bozulduktan sonra bu sudan içse şifa bulur. Görme zorluğu veya göz ağrısı çeken kimseleri gözüne bu sudan sürülürse gözünün nuru artar.

Her gün 526 kez Yâ Şekûr ismini okumayı adet edinen kimsenin rızkı bol, talihi açık, nimeti daim, gözü tok ve kalbi kanaatkâr olur. Her muradına kolaylıkla erişir. İstediği hayır işleri yapmasına Cenabı Hakk her zaman yardımcı olur.  

 

37- EL ALİYY: 

Pek yüce, pek yüksek
Günde Zikir Sayısı : 110

Zilleten kurtulmak ve ilim için okunur.

Ya Aliyy ismini zikreden kişi hor görülmez, onu gören herkez sever, sayar. Sözü dinlenir. Ahlakı düzelir, hikmetli konuşur. Kısmeti açılır, kötü huylarını bırakır.

Bu ismin zikrine devam eden kimse, her yerde ve her işte sevilen, sayılan ve aranan bir kimse olur. Ancak dikkatli olmak lazımdır ki, yükseldiği mevkinin kıymetini bilemeyip, şükrünü eda edemeyip, ismin zikrini terk eden kimse, bir daha düştüğü yerden eski makamına ulaşamaz.

Bir kağıda 110 kez yazıp başında taşıyan kimsenin şeref ve itibarı artar bütün mahlukat boyun eğer, fakirse zengin olur gurbette ise sağlıkla ve emniyetle vatanına döner.

Bu ismi her gün namazlardan sonra 110 kez okumayı adet edinen kimseyi Allah, her türlü zillet ve meskenetten beri kılar. Kendisine ilim kapılarını açar. Kalbinde hikmet pınarlarını kaynatır. Onu gören kimseler muhabbetinden dolayı ona boyun eğerler. Bütün isteklerini severek yaparlar. Herkes tarafından çok büyük sevgi ve mehabbet görür.

Aliyy ismini zikrederken Aliyyül azıym suretinde zikretmek hem dualarının çabucak kabul olunmasına, hem de matlup ve muradlarının kat kat üstünde nimetlerin verilmesine sebep olur.

Ay saatinde Hüvel aliyyül azıym ismini hurufi olarak yazıp başında taşıyan kimseye bütün mahlukat musahhar olup itaat ve inkiyad eder.  

 

38- EL KEBÎR: 

En büyük, pek büyük
Günde Zikir Sayısı : 232

Hürmet görmek için okunur.

Ya Kebir ismini zikredenin ilmi ve bilgisi artar. İnsanlardan hürmet görür. Onu görenler, ondan çekinir. Yüce mertebelere erer.

Borçlu kişiler günde 1000 defa okurlarsa borçlarını ödemeye muvaffak olurlar. İşinden haksız yere uzaklaştırılanlar, görevlerine ve işine geri döner.

Bu ismi zikreden kimse, makam ve mevki sahiplerinden iyilik görür. İstediğini elde eder. Zikre devam ettikçe dünya ve ahirette huzurlu ve mutlu olur.

232 kere zikretmeye devam edip vird edinenlerin Allah katında iman ve bilğileri artar.

Bir yiyecek üzerine okuyup aralarında kırgınlık, küskünlük olan kadın ve erkek yese aralarında barış ve huzur olur. Geçimlerinde sevgi ve uyumluluk olur.

Borçlu zikrederse borcundan kurtulur.

Azledilmiş biri zikretse görevine geri döner.

Kibirli zikrederse tevazu kazanır. Herkes o kimsyeye saygı gösterir. Kimse karşı gelmez ve sözünü kırmazlar.

Zalim birine karşı 232 kez okunup yüzüne doğru üflese, o zalimde güç ve kuvvet kalmaz. Hor ve zelil olur.

Her gün beş vakit namazdan sonra 232 kez Yâ Kebîr ismini okumayı vird edinen kimseye karşı hiçbir kimse büyüklük ve gurur gösteremez. Herkes o kimseye karşı tevazuyla hareket eder. Hürmet gösterir. Karşı gelmez ve sözünü kırmaz, saygılı olur.

Bir zalimle karşılaşıldığı vakit yüzüne karşı 232 kez Yâ Kebîr ismi okunur ve üflenirse o zalimde kuvvet ve mecal kalmaz. Hor ve zelil olur.  

 

39- EL HAFÎYZ: 

Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, herşeyi belli bir vakte kadar bela afetten koruyan
Günde Zikir Sayısı : 998

Nefsinin ve malının korunması için okunur.

Ya Hafız ismini zikreden kişi; zalim ve kötülerin şerrinden korunur. Düşmanlarına güçlü görünür ve düşmanlarına karşı üstün olur. Bir zalime beddua ederse, bedduası gerçekleşir.

Bu ismi zikreden kimse, hasta ise şifa bulur. Bir yerde salgın hastalık varsa, onun meydana getireceği felaketten de yine bu ismiyle Allah’a sığınılır yardımı ve himayesi istenir. Allah bu ismi hürmetine, salgın felaketini ülkenini üzerinde kaldırır.

Sabahleyin evinde çıkan bir kimse önce Ayet-el Kürsü’yü sonrada ”Ya Hafiz, ihfazni min külli belain ve suin” diye sığınsa, evine dönünceye kadar koruma altında olur.

Ya Hafiz ismi, bir kağıt üzerine yazılıp mülk veya eşyanın üzerine asılırsa, o eşya veya mülk Allah’ın koruması altında olur. Zarar gelmez.

Tehlikeli durumlarda zikreden güvende olur. Vahşi hayvanlardan zarar görmez.

Her gün 10 kez zikrine devam eden zarara ugramaz. Ateş, su, cin, insan şerrinden korunur. Karın ağrısı ve sancısından, hayvanların zararından korunur.

Deniz ve kara seferlerinde seyahate çıkan kimse her gün sabahları 7 Ayet-el-Kürsü okuyup sağına, soluna, önüne, arkasına, üstüne ve altına ve daire şeklinde etrafına üfledikten sonra sekizinci Ayet-el Kürsü’yü okur ve yutar ve arkasından 998 kez Yâ Hafıyz ismini zikrederek Allah’ın kendisini korumasını rica ederse sefer ne kadar uzun ve tehlikeli olursa olsun ve ne çeşit vesaitle giderse gitsin Allah o kulunu her türlü kaza ve belalardan, tecavüzden, sirkatten, kötülüklerden korur. Yangından zelzeleden masun kalır.

Bbir mülkün veya malın üzerine 998 kez Yâ Hafıyz okunup üflenirse Allah, o mülkü veya malı her türlü fenalık ve zarardan korur.  

 

40- EL MUKÎT:

Her yaratılmışın gıdasını, azığını veren
Günde Zikir Sayısı : 550

Muhtaç olunan şeyi kazanmak için okunur.

Ya Mukit ismini zikredenin rızkı artar, malı eksilmez. Açlık hissetmez. Fenalıklardan korunur, rızkı kolaylaşır, bereketi artar.

Kötü ahlaklı biri Yâ Mukit celle celalühü ismini 7 kez bir bardak suya okuyup üfleyerek 1 ay içirilirse, bu kötü ahlaktan kurtulup iyi bir ahlaka sahip olur.

Çok ağalayan çocuğa da yine bu esma okunup içirilirse ağlaması kesilir. Ve çocuk sakinleşir.

Oruç tutmakta zorluk çekenler El Mukît ismine devam etmelidirler.

Bu ismi 550 kez okuyanın malında bereket hasıl olur.

Her gün sabah namazından sonra 550 kez Yâ Mukıyt ismini okumayı adet edinen kimseye Allah muhtaç olduğu maddî ye manevî her şeyi mutlak surette fazlası ile verir.

Yâ Mukıt Yâ Rezzâk isimleri her gün 858 kez okunursa oraya bol müşteri gelir, kazanç artar, bol hayır ve bereket olur.