Kederli ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Etkili Dua

Kederli ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Etkili Dua

Lâ ilâhe illellâhül azıymül halîm* Lâ ilâhe illeilâhü rabbül arşil azıym* Lâ ilâhe illeilâhü rabbüs semâvâti ve rabbül erdi ve rabbül arşil kerîm* “Peygamber Efendimiz (s.a.v.), sıkıntılı zamanlarında bu duayı okurlardı.”

Allâhü Allâhü rabbî lâ üşrikü bihî şey’â

Manası: Bütün işlerde Allah’a sığınır ve O’na hiçbir şeyi eş koşmam.

“Sıkıntılı zamanlarınızda (bu duayı) okursunuz.  “ Kederli ve sıkıntılı zamanlarında Ayet’el-Kürsî ve

Sure-i Bakara’nın son iki ayetini (Amener rasûlü) kim okursa, Allah Teala ona yardım eder, sıkıntıdan kurtarır.”

Lâ ilahe illâ ente sübhâneke innî küntü minez zâlimin*

Sa’d b. Ebî Vakkas (r.a.) anlatıyor:

“Ben Rasulüllah’tan işittim. Öyle bir dua biliyorum ki, kim onu sıkıntılı zamanlarında okursa, sıkıntı ve kederi ondan kaldırır. O da kardeşim Yunus’un balığın karnında okuduğu (bu) duadır.”

Ene abdükebnü abdikebnü emetike fî kabdatike nâsıyetî bi yedike mâdın fiyye hukmüke adlün fiyye ka- dâüke es’elüke bi küllismin hüve leke semmeyte bihî nef- seke ev enzeltehû fî kitâbike ev allemtehû ehaden min halkıke eviste’serte bihî fî ılmil ğaybi ındeke en tec’alel kur’âne nûra sadrî ve rebiy’a kalbî ve cilâe huznî ve ze- hâbe hemmî*

Manası: Allah’ım! Ben senin kulunum ve kulunun

oğlu ve cariyenin oğluyum. Nasiyem, yed-i kudretindedir. Hükmün bende caridir. Kazân, hakkımda adalettir. Senin olan, senin kendini isimlendirdiğin, kitabında buyurduğun, halkından birine bildirdiğin, kendi ilminde veya ilm-i gay- bında Zat-ı Ecelli A’lâ’na tahsis buyurduğun her isim ile senden dilerim ki, Kur’an’ı göğsümün nuru, kalbimin baharı, hüznümün, sıkıntı ve kederimin gidericisi kılasın. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyor:

“Kime bir merak veya bir hüzün isabet eder de (bu duayı) okursa, Allah Teala onun merakını giderir, sıkıntısının yerine ferah verir.”

Ashab: “Yâ Resulellâh! Bu kelimeleri öğrenmeli mi?” deyince, Resulüllah (s.a.v.): “Evet, bunları işiten herkesin öğrenmesi lazımdır.” buyurdular.