Kuran Ayetlerinin Sonlarındaki Esmalar

Kuran Ayetlerinin Sonlarındaki Esmalar 

1- ALLAHU EHADÜ (C.C.) : ALLAH BİR  1 defa  İhlâs.

2- ALLAHU’S-SAMEDÜ (C.C.) : ALLAH Samed  1 defa  İhlâs.

3- EL AFÜVVÜ’L-GAFÛRU (C.C.) : Çok affeden bağışlayan  4 defa  Nisâ(2 defa) – Hacc – Mücâdele.

4- EL AFÜVVÜ’L-KADÎRU (C.C.) : Çok Affedici kudreti olan  1 defa  Nisâ.

5- EL ALÎMÜ’L-HABÎRU (C.C.) : Bilen-haberdâr olan  4 defa  Nisâ – Lokman – Hucurât – Tahrîm.

6- EL ALÎMÜ’L-HAKÎMÜ (C.C.) : Bilen-hikmet sahibi  29 defa Bakara – Nisâ(8 defa) – Enfal – Tevbe(6 defa) – Yûsuf(3 defa) – Hacc – Nûr(3 defa) – Ahzâb – Feth – Hucurât – Mümtehine – Tahrîm – İnsan.

7- EL ALÎMÜ’L-HALÎMÜ (C.C.) : Bilen ve Hâlim olan  3 defa  Nisâ – Hac – Ahzâb.

8- EL ALÎMÜ’L-KADÎRU (C.C.) : Bilen-kudreti olan  4 defa  Nahl – Rum – Fâtır – Şurâ.

9- EL ALİYYÜ’L-AZÎMÜ (C.C.) : Yüce-Azamet Sahibi  2 defa Şurâ – Bakara.

10- EL ALİYYÜ’L-HAKÎMÜ (C.C.) : Yüce-Hikmet Sahibi  2 defa Şurâ – Zuhruf.

11- EL ALİYYÜ’L-KEBÎRU (C.C.) : Yüce-Büyük  4 defa  Hacc – lokman – Sebe’ – Mü’min.

12- EL AZÎZÜ’L-ALÎMÜ (C.C.) : Azîz-Bilen  6 defa  Neml – Yâsîn – Mü’min – En’âm – Fussilet – Zuhruf.

13- EL AZÎZÜ’L-GAFÛRU (C.C.) : Güçlü-Bağışlayıcı  2 defa  Fâtır – Mülk.

14- EL AZÎZÜ’L-GAFFÂRU (C.C.) : Güçlü-Çok bağışlayıcı  3 defa Sâd – Zümer – Mü’min.

15- EL AZÎZÜ’L-HAKÎMÜ (C.C.) : Güçlü-Hikmet Sahibi  47 defa Bakara(6 defa) – Âl-i İmrân(4 defa) – Nisâ(3 defa) – Mâide(2 defa) – Enfal(4 defa) – Tevbe(2 defa) – İbrâhim – Nahl – Neml – Ankebut(2 defa) – Rum – Lokman(2 defa) – Sebe’ – Fâtır – Zümer – Mü’min – Şurâ – Câsiye(2 defa) – Ahkaf – Feth(2 defa) – Hadîd – Haşr(2 defa) – Müntehine – Saff – Cum’a(2 defa) – Tegâbün.

16- EL AZÎZÜ’L-HAMÎDÜ (C.C.) : Güçlü-Övgüye lâyık  3 defa İbrâhim – Sebe’ – Bürûc.

17- EL AZÎZÜ’L-KERÎMÜ (C.C.) : Güçlü-İkram edici  1 defa Duhân.

18- EL AZÎZÜ’R-RAHÎMÜ (C.C.) : Güçlü-Esirgeyici  12 defa Şuarâ(9 defa) – Rum – Secde – Yâsîn.

19- EL AZÎZÜ’L-VEHHÂBÜ (C.C.) : Güçlü-Hibe edici  1 defa  Sâd.

20- EL BERRÜ’R-RAHÎMÜ (C.C.) : İyilik edici-Esirgeyici  1 defa Tûr.

21- EL FETTAHÜ’L-ALÎMÜ (C.C.) : Fethettirici-Bilici  1 defa Sebe’.

22- EL GAFÛRÜ’L-HALÎMÜ (C.C.) : Bağışlayıcı-Hâlim  4 defa Bakara(2 defa) – Âl-i İmrân – Mâide.

23- EL GAFÛRÜ’R-RAHÎMÜ (C.C.) : Bağışlayıcı-Esirgeyici  70 defa  Bakara(8 defa) – Âl-i İmrân(3 defa) – Nisâ(8 defa) – Mâide(5 defa) – En’âm(3 defa) – A’râf(2 defa) – Tevbe(5 defa) – Yûnus – Hûd – Yûsuf(2 defa) – İbrâhim – Hicr – Nahl(4 defa) – Nûr(3 defa) – Furkân(2 defa) – Neml – Kasas – Ahzâb(5 defa) – Zümer – Fussilet – Şurâ – Ahkaf – Feth – Hucurât(2 defa) – Hadid – Mücâdele – Mümtehine(2 defa) – Tegâbûn – Tahrîm – Müzemmil.

24- EL GAFÛRÜ’Ş-ŞEKÛRU (C.C.) : Bağışlayan – Şükrü kabul eden 3 defa  Fâtır(2 defa) – Şurâ.

25- EL GAFÛRÜ’L-VEDÛDÜ (C.C.) : Bağışlayan-Seven  1 defa Bürûc.

26- EL GANİYYÜ’L-HALİMÜ (C.C.) : Ganî ve Hâlim olan  1 defa Bakara.

27- EL GANİYYÜ’L-HAMÎDÜ (C.C.) : Ganî ve Hamde lâyık olan  9 defa  Bakara – Nisâ – İbrâhim – Hacc – Lokman – Fâtır – Hadid – Mümtehine – Tegâbûn.

28- EL GANİYYÜ’L-KERÎMÜ (C.C.) : Ganî olan-İkram eden  1 defa  Neml.

29- EL HABÎRU’L-BASÎRU (C.C.) : Haberdâr olan-Gören  5 defa İsrâ(3 defa) – Fâtır – Şurâ.

30- EL HAFÎZÛ’L-ALÎMÜ (C.C.) : Koruyan-Bilen  1 defa  Yûsuf.

31- EL HAKİMÜ’L-ALÎMÜ (C.C.) : Hikmet sahibi-Bilen  7 defa En’âm(3 defa) – Hicr – Neml – Zuhruf – Zariyât.

32- EL HAKİMÜ’L-HABÎRU (C.C.) : Hikmet Sahibi-Haberdâr olan 4 defa  En’âm(2 defa) – Yûnus – Sebe’.

33- EL HAKÎMÜ’L-HAMÎDÜ (C.C.) : Hikmet Sahibi-Hamde lâyık olan  1 defa  Fussilet.

34- EL HAKKU’L-MÛBİNÜ (C.C.) : Hakk olan-Yardım eden  2 defa  Fussilet – Nûr.

35- EL HALİMÜ’L-GAFÛR (C.C.) : Hâlim olan-Bağışlayan  2 defa İsrâ – Fâtır.

36- EL HALLAKU’L-ALÎMÜ (C.C.) : Mükemmel halk eden-Bilen  2 defa  Yâsîn – Hicr.

37- EL HAYYU’L-KAYYÛMÜ (C.C.) : Ezelî ebedî diri olan-Varlıkları ayakta tutan  1 defa  Âl-i İmrân.

38- EL KAVÎYYÜ’L-AZÎZÜ (C.C.) : Kuvvetli-Galib gelen  7 defa Hûd – Hacc(2 defa) – Ahzâb – Şûrâ – Hadid – Mücâdele.

39- EL LÂTÎFÜ’L-HABÎRU (C.C.) : Lûtfedici – Haberdâr  4 defa Hacc – Lokman – Ahzâb – Mülk.

40- EN NASÎRÜ’L-AZÎZÜ (C.C.) : Yardım edici-Güçlü olan  1 defa Feth.

41- ER RABBÜ’L-A’LÂ (C.C.) : Yüce olan Rabbü’lâlemîn  1 defa A’lâ.

42- ER RABBÜ’L-EHADÜ (C.C.) : Tek ve eşsiz olan Rabbü’lâlemîn  3 defa  Kehf(3 defa).

43- ER RABBÜ’L-AZÎMÜ (C.C.) : Azîmet Sahibi Rabbü’lâlemîn  6 defa  Bakara  – A’râf – İbrahim – Vâkıa – Hâkka.

44- ER RABBÜ’L-GAFÛRU (C.C.) : Bağışlayıcı Rabbü’lâlemîn  2 defa  Sebe'(2 defa).

45- ER RABBÜ’L-GAFFÂRU (C.C.) : Çok bağışlayıcı Rabbü’lâlemîn 1 defa  Nûh.

46- ER RABBÜ’L-HAKKU (C.C.) : Hakk olan Rabbü’lâlemîn  1 defa  Kehf.

47- ER RABBÜ’L-KADÎRU (C.C.) : Kudretli olan Rabbü’lâlemîn  1 defa  Furkân.

48- ER RABBÜ’R-RAHÎMÜ (C.C.) : Rahmeti çok olan Rabbü’lâlemîn  1 defa  Yâsîn.

49- ER RAHÎMÜ’L-GAFÛRU (C.C.) : Esirgeyen-bağışlayan  1 defa Sebe’.

50- ER RAHÎMÜ’L-VEDÛDÜ (C.C.) : Esirgeyen-Seven  1 defa Hûd.

51- ER RAHMÂNÜ’R-RAHÎMÜ (C.C.) : Esirgeyen-Rahmet eden  5 defa  Fâtiha – Bakara – Neml – Fussilet – Haşr.

52- ER RAÛFU’R-RAHÎMÜ (C.C.) : Ref’et ve Rahmet Sahibi  9 defa  Bakara – Tevbe(2 defa) – Nahl – Hacc – Nûr – Hadid – Haşr.

53- ES SEMİ’U’L-ALÎMÜ (C.C.) : İşitici-Bilici  32 defa  Bakara(7 defa) – Âl-i İmrân(3 defa) – Nisâ – Mâide – En’âm(2 defa) – A’râf – Enfal(4 defa) – Tevbe(2 defa) – Yûnus – Yûsuf – Enbiyâ – Nûr(2 defa) – Şûarâ – Ankebut(2 defa) – Fussilet – Duhân – Hucurât.

54- ES SEMİ’U’L-BASÎRU (C.C.) : Herşeyi işitici-Herşeyi görücü  11 defa  Nisâ(2 defa) – İsrâ – Hacc(2 defa) – Lokman – Mü’min(2 defa) –  Şûrâ – Mücâdele – İnsan.

55- ES SEMİ’U’L-KARÎBÜ (C.C.) : İşiten-Çok yakın olan  1 defa Sebe’.

56- EŞ ŞÂKİRÜ’L-ALÎMÜ (C.C.) : Şükürleri kabul edici-Bilici  2 defa   Bakara – Nisâ.

57- EŞ ŞÂKİRÜ’L-HALÎMÜ (C.C.) : Şükürleri kabul edici-Hâlim  1 defa  Tegâbûn.

58- ET TEVVÂBÜ’L-HAKÎMÜ (C.C.) : Tevbeleri kabul edici-Hikmet Sahibi  1 defa  Nûr.

59- ET TEVVÂBÜ’R-RAHÎMÜ (C.C.) : Tevbeleri tek kabul edici- Rahmet Sahibi  7 defa  Bakara – Nisâ(3 defa) – Tevbe(2 defa) – Hucurât.

60- EL VÂHİDÜ’L-KAHHÂRU (C.C.) : Vahid olan-Çok kahredici  6 yerde  Yûsuf – Ra’d – İbrâhim – Sâd – Zümer – Mü’min.

61- EL VÂSİ’Ü’L-ALÎMÜ (C.C.) : Lûtfi geniş-bilici olan  7 defa Bakara(4 defa) – Âl-i İmrân – Mâide – Nûr.

62- EL VÂSİ’Ü’L-HAKÎMÜ (C.C.) : Lûtfi geniş-Hikmet Sahibi  1 defa   Nisâ.

63- EL VELÎYYÜ’L-HAMÎDÜ (C.C.) : Dosd -Hamde lâyık olan  1 defa  Şûrâ.

64- Zİ’L CELÂL VE’L İKRAMÜ (C.C.) : Celâl ve ikrâm sahibi olan 2 defa  Rahmân(2 defa).

 

alıntıdır…