Pazar Günü Okunacak Etkili Dua

Pazar gününe ait olan bu dua, İslam bilginleri tarafından her pazar okunmuş ve hararetle karşılığı istenmiştir. Bir çok ulema tarafından da tecrübesi yapılmıştır.

Bu sebeple bizler de aynı ruh ve aynı içtenlikle yaptığımız an, umulur ki bunun karşılığını buluruz.

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahim,

Sübhanekellahumme ve bi hamdike, lekel hamdü kadre azametike ve sa’ate ilmike ve müntehâ kudretike ve rıza nefsike ve ente ehlül hamdi ve ehakku bilhamdi ve evlâ bihi leyse lil hamdi dûneke mukassarun velâ ilâ ğayrike müntehen. Felekel hamdü alâ ne’mâike küllihâ.Sübhanellezi fîssemâi arşuhu sübhanellezî fil ardi batşuhu, sübhanellezî fil ardi sebîlühü. Allahümme lâ tüşmit biyel a’dâe velâ tümekkihhum minnî vakbiz eydiyehum annî, vahfiz alâ dînihim, Allahümme innî zalemtü kesîren min ibadike fe avvizhum annil mezâlime bi rahmetike vağfirli inneke entel ğafûrurrahîmü.