Ticaretle Uğraşanlar için Bereket Duası

Bereket, bolluk anlamına gelir.

Ancak biz malın fazla olanını değil bereketli olanını isteriz.
Bereket, az malın çok faydaları olması çok işe yaraması anlamına gelir.
Bir malın bereketli olması onun çok olmasından ziyade faydalı ve Allah rızasına uygun olması anlamına gelir.

Aynı zamanda bereketli olması için helal yoldan ve Allah’ın rızasına uygun olarak kazanılmış olması gerekmektedir.

Karınca (Bereket) Duası Okunuşu

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va’dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es’elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr

Hz. Süleyman devridir. kuraklık ve kıtlık her yeri kavurmaktadır. Hz Süleyman mü’min bir toplulukla beraber, şehrin dışına, yağmur duasına çıkmışlardır.

Yolda bir karınca dikkatini çeker … Zavallı hayvan sırt üstü yatmış, ayaklarını göğe dogru uzatmış, debelenip dua etmektedir. karıncanın duasına kulak kabartır, Hz Peygamber… karınca demektedir ki; ALLAH’ım bizi Sen var ettin… Ve Senin rahmetin olmadan biz yaşayamayız Ya, bize su verirsin yada bizi helak edersin. Emir Ferman Senindir.

Gözleri yaşarır, peygamberin.. Ve az sonra Cebrail’in getirdiği bir haberle de coşar, taşar, ağlamaya başlar… Cebrail, o karıncanın duasının kabul edildiği haberini getirmiştir.

Hz Süleyman Peygamber yanında ki topluluğa bakarak:
”Dönün” der ”Siz başkasının duasıyla sulanacaksınız.”