Tövbe ve istiğfar Duaları

Tövbe ve istiğfar Duaları

“Allâhü Teâlâ’dan mağfiret dilerim, Allâhü Teâlâ’dan günahlarımı bağışlamasını isterim. Allâhü Teâlâ’dan günahlarımın affını taleb ederek, niyaz ederim”.  Günahlarından tevbe edecek kimse bol bol bu cümleyi söylemelidir. Her namazdan sonra (100) kere böyle söylemeli, istiğfar etmelidir.

Sevbân (R.A.) şöyle demiştir:

—  Resûlullâh (S.A.V.) namazını bitirdikten sonra Allâh’a üç kere istiğfarda bulunurdu. Sonra da:

“Allâhümme entesselâmü ve minkesselâm, tebârekte yâ Zel-Celali vel-ikrâm” duâsmı okurdu.

Ashâb (R.A.) sordular:

— Yâ Resüllullâh! Nasıl istiğfar edilecek?

Estağfurullah, Estağfirullâh, Estağfirullâh.Dersiniz cevabını verdi.

Allâhü Teâlâ’nın “Tevvâb, Gaffar, Settâr, Gafûr” gibi güzel isimleri hep kullarının günahlarıyla alakadar ve ilgisi olan mübarek isimleridir. Kulun tövbesi olmasa Cenâb-ı Hakk’m “Tevvab” isminin bir manâsı kalmaz. Kulun günahı olacak ki, Cenâb-ı Hakk’m “Gafur- Gaffar” isimleri tecelli etsin. Kulun ayıbı olacak ki, Cenâb-ı Hakk’ın “Settar” ismi tecelli etsin.

Bütün bu hikmetlerden dolayıdır ki, Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyor:

 “Nefsim kudret elinde bulunan Allâhü Teâlâ’ya andolsun ki, siz günah işlememiş olsaydınız, Allâhü Teâlâ, sizi götürüp (yerinize) günah işleyen ve peşinden de Allâhü Teâlâ’ya tövbe eden ve mağfiret dileyen kimseler getirirdi de onları affeder, bağışlardı.”

Demek ki, insanlar günah işlememiş olsalardı, Allâhü Teâlâ, günah işleyecek yeni yeni insanlar yaratacak ve onlar günah işleyip arkasından da tövbe edecekler ve Allâh onların tövbelerini kabul edecektir.

Demek oluyor ki, günahlarından tevbe eden kullarını Allâhü Teâlâ seviyor ve tevbelerini kabul buyuruyor.

Sevgili Peygamberimiz (S.A.V.) şöyle buyuruyor:

“Bir kul günah işlediği vakit kalbine siyah nokta qihi bir leke çizilir. Kul eğer tevbe ederse o siyah leke gider. Kul tevbe etmez, günaha devam ederse, o leke artar ve bütün kalbini kaplar. Kalbi pas tutar, kalblerde paslanır, onların cilası ise istiğfardır.”

İşte tövbe-i istiğfann değer ve kıymeti bu kadar büyüktür. Bunun için Resûlü Ekrem (A.S.) bir çok Hadis-i Şeriflerinde istiğfann büyüklüğünü bildirmiş ve kendileri de (A.S.) ümmetine örnek olmuştur.

Hadis-i Şerif de Resûlullâh (A.S.):

“Allâhü Teâlâ’ya hamdolsun ki, ben günde yetmiş defadan fazla Allâh’dan mağfiret diler, tevbe ve istiğfarda bulunurum ” buyurmuştur.

Yine diğer bir Hadis-i Şerifinde Resulü Ekrem (A.S.):

“Benim kalbime nûrani bir perde arız olur da günde yüz defa Allâhü Teâlâ’dan mağfiret diler, istiğfar ederim” buyurmuşlardır.

Hazreti Ömer (R.A.) şöyle demiştir:

“Biz Resûlullâh (S.A.V.)in bir mecliste yüz defa şu aşağıdaki duayı okuduğunu saydığımız olurdu:

Rabbiğfir lî ve tüb aleyye inneke ente’t-tevvâbü’r-rahîm

Manası: “Ey RabbimJ Beni mağfiret et, tevbemi kabul et. Gerçek ki Sen, teubeleri ziyâdesiyle kabul edensin ve en çok esirgeyen sensin.”

İşte bu mübarek duayı bir defada yüz kere Resûllallah (A.S.) okuduğuna Hz. Ömer (R.A.) bizlere bildirmektedir.

Yine Resûlü Ekrem (A.S.) Hadis-i Şeriflerinde:

“Kim ki, tövbe-i istiğfara devam ederse, Allahü Teâlâ o kulu için her darlık zamanında bir kurtuluş sebebi halk eder, her üzüntülü anında bir sevinç yaratır ve O, kulunu hiç ummadığı yerden rızıklandırır.” buyuruyor.

Yine Resûlü Ekrem (S.A.V.):

“Ben günde yüz kere Allah’a tevbe ve istiğfar ederim.” buyuruyor.

Müslüman kardeşim, Resûlullâh (A. S.)ın geçmiş ve gelecek günahları bağışlanmıştır.

Yüce Peygamberimiz hiç günahı olmadığı halde günde yüz defa tevbe ve istiğfar ederse, bizim gibi günah denizine dalmış olanlar günde kaç yüz kere, binler kere tevbe ve istiğfar etmemiz gerekir. Evet kardeşim, bizler çok çok tevbe ve istiğfar edelim.

Hz. Huzeyfe (R.A.) şöyle anlatır:

Bir gün Resûlullâh’m huzuruna gelip: “Yâ Resûlullâh  Benim dilim biraz ağırcadır. Çoluk çocuğuma çok sert ve kaba davranıyorum. Bu benim elimde değil. Bu halim beni Cehenneme sokacak, Cehennemlik olmamdan korkuyorum” dedim.

Resûlü Ekrem (S.A.V.): “Yâ Huzeyfe! Hani nerede tevbe ve istiğfarın? Baksana ben bile günde yüz kere Allâhü Teâlâ’ya istiğfar ediyorum” buyurmuştur.

Evet bütün günahların gitmesi, her türlü günaljdan kurtulmanın biricik yolu tevbe ve istiğfar ederek temizlenmektir. Her akıllı mümin günde yüz kere:

“Estağfırullâhe ve etûbü ileyh”

İstiğfarını çekmelidir.