Vaaza Başlarken Okunacak Dualar

Vaaza Başlarken Okunacak Dualar

Sallû alâ Rasûlinâ Muhammed.

Sallû alâ Tabibi Kulûbinâ Muhammed

Sallû alâ Şefî-i zünûbinâ Muhammed

El-evuelü Allâh, vel-âhirü Allâh, uazzâhiru Allâh, vel- bâtınü Allâh, ve men kâne fî kalbihi Allâh, fe-mü’inühû fıddâreyni Allâh”..

Vemen kâne fi kalbihî gayrullah fe-hasmuhü fıdda- reyni Allâh!..

Lâ ilâhe illallâhü’l-Melikül-Hakkul-mübîyn. Muham- medur-Resûlullâhi-sadikul-va’dil-emiyn.

Rabbişrahlî sadrî ve yessir-lî emrî, vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî, ve üfevvidu emrî ilallah uallahü basıyrum-bil-ibâd.

Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke en- tel-alîmül-Hakîm. Subhâneke lâ fehme lenâ illâ mâ feh- hemtenâ inneke entel-cevvâdül-Kerîm.

 

Bundan sonra yapacağı vaazın mevzûu ile ilgili ayeti Kerimeyi okuyup sadakallahül-azım diyerek vaazına başlar.

Yâ Rab/ Sana hamd ederiz dâimâ Elhamdülillah diye. Sana şükr ederiz, nimetlerin bize ihsanındır diye. Bize ancak sen acırsın, mü’min kullarımdır diye. Bizleri hamd-ü şükr etmekten ayırma yâ Rabbî!

Yâ Rab! Sana îmân ettik dedik. Amentü billah, tasdik ederiz Peygamberimiz’dir. Muhammed Resulullâh, Bize olan lûtf-u imanına dâimâ Elhamdülillah. Bizleri imândan Kur’ân’dan ayırma Yâ Rabbi!

Ya Rab! Cümlemize mededü inâyet eyle. Okuduğumuzla, dinlediğimizle amel etmek cümlemize nasîb eyle yâ Rabbi!

Aziz vatanımızı, necib milletimizi her türlü şerlerden ve şerirlerden, zulümden ve zâlimlerden, küfürden ve kâfirlerden hıfzu emin eyle yâ Rabbî!

Kahraman Ordularımızı küffâra karşı dâimâ gâlib ve muzaffer eyle yâ Rabbî!

alıntıdır