Yolcunun Yokuş Çıkarken ve inerken Okuyacağı Dua

 Ashabı Kiram diyorlar ki:

“Biz yukarı çıkarken tekbir getirir, inerken teşbih ederdik.”

Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr* Ayi- bûne tâibûne âbidûne sâcidûne li rabbinâ hâmidûne sade- kallâhü va’dehû ve nasara abdehû ve hezemel ahzâbe vahdeh*

Yokuş çıkarken ve inerken okunacak dua Manası: “Bir olan Allah’tan başka hiçbir ilah yok¬tur. O’nun şeriki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’na mahsustur. O her şeye kadirdir. (Allah Teala’ya) tevbe, ibadet ve secde ettiğimiz halde (yolculuktan) dönüyoruz. Rabbimize hamd ederiz. Allah va’dini yerine getirdi, kuluna yardım etti. O, düşmanları kudreti ile helak edip perişan etti.”

Yokuş çıkarken ve inerken okunacak dua

Rasulü Ekrem (s.a.v.) Efendimiz, hacdan, umre¬den veya savaştan dönerlerken ve her ne zaman yokuş yukarı çıktıklarında üç defa tekbir getirir, sonra bu duayı o- kurlardı.”

O Adamın biri: “Yâ Rasulellâh! Ben yolculuğa çıkmak istiyorum. Bana nasihat et” dedi. Rasulü Ekrem (s.a.v.) ona şöyle buyurdu:

“Her halinde Allah Teala’dan kork ve her yük-sek yere çıktığında tekbire devam et.”